Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego” – w części dotyczącej obiektu Dzwonnicy

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego” – w części dotyczącej obiektu Dzwonnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, realizacja usług i dostaw w ramach zadań „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego”– w zakresie dotyczącym obiektu Dzwonnicy zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (zwanym dalej PFU), zgodnie z „Oceną stanu technicznego obiektu Dzwonnicy” stanowiącą załącznik 3A do SIWZ, Audytem energetycznym stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ oraz zgodnie z „Oceną stanu technicznego dzwonów” stanowiącą załącznik nr 3C do SIWZ. Do zakresu przedmiotowego zamówienia wchodzą prace, które obejmują m.in: remont konserwatorski elewacji ceglanej i tynków wraz z uzupełnieniem ubytków, odtworzenie zabytkowych detali architektonicznych, wymianę pokrycia dachu, wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej, wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie rekonstrukcji żaluzji drewnianych, rozbiórka istniejących schodów i przywrócenie ich historycznego układu, wykonanie wzmocnień posadowienia budynku, odtworzenie oryginalnych dzwonów, ocieplenie budynku poprzez poprawienie izolacyjności termicznej połaci dachowych i ścian piwnic. Wszystkie zaplanowane prace związane są także z instalacją lub przebudową stosownych sieci technicznych oraz zaplanowaniem miejsc ekspozycyjnych w budynku Dzwonnicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w dziale VII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający, w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp). 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj.: (załącznik nr 1C do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 4.1 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca wypełnia oświadczenie, którego treść zawiera Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ, 4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 4.3 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą, 4.4 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach