Przetargi.pl
Przeglądy gwarancyjne samochodów osobowych marki ALFA ROMEO 159 1750 TBi. WZP - 2559/11/95/T

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6038608. 6037691 , fax. 022 6037642
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6038608. 6037691, fax. 022 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy gwarancyjne samochodów osobowych marki ALFA ROMEO 159 1750 TBi. WZP - 2559/11/95/T
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie okresowych przeglądów gwarancyjnych 12 szt. samochodów osobowych marki ALFA ROMEO 159 1750 TBi. 1) Ilość przeglądów przyjęta została przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczna ilość przeglądów wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga,aby przeglądy gwarancyjne wykonywane były zgodnie z zaleceniami określonymi przez producentów pojazdu w stacji obsługi posiadającej aktualny certyfikat producenta pojazdu /aktualną umowę serwisową z gwarantem, potwierdzające, ze wykonane przez stację przeglądy serwisowe nie powodują utraty udzielonej przez producenta gwarancji. 3) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy przeglądach części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych / zalecanych przez producenta pojazdu. Każdy przegląd zostanie potwierdzony wprowadzeniem danych do Centralnego Systemu Gwarancyjnego producenta pojazdu. 4) Zamawiający wymaga, aby stacja obsługi serwisowej usytuowana była na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, tj. Warszawy lub powiatów: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501122005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wadialnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.policja.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach