Przetargi.pl
Naświetlanie i druk 10 numerów dwutygodnika Gazeta Łomiankowska w 2011 r.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7686301 , fax. 22 7686302
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7686301, fax. 22 7686302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomianki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naświetlanie i druk 10 numerów dwutygodnika Gazeta Łomiankowska w 2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest naświetlanie i druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska. -jednorazowy nakład: 4 000 egz., -format: A4, -papier: offset 80 g, -kolorystyka środków: 4 + 4, -kolorystyka okładki: 4 + 4, -oprawa zeszytowa, -objętość numeru: wariantowo 12 stron, 16 stron, 20 stron, -pakowanie: po 100 szt. 2.Zamawiający przygotowuje skład gazety w programie Adobe InDesign CS 2. 3.Zamawiający przesyła Wykonawcy gotowy skład komputerowy, o którym mowa w pkt. 2 , w co drugą środę do godz. 12.00. 4.Przedmiot zamówienia będzie wykonywany z materiałów własnych Wykonawcy (przygotowalnia, papier, farby itp.). 5.Wykonawca dostarcza nakład do siedziby Zamawiającego transportem własnym w co drugi piątek do godz. 10.00 - w tym samym tygodniu, w którym odebrał materiały, o których mowa w pkt. 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 740,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lomianki.pl (BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach