Przetargi.pl
Przegląd i naprawa aparatury medycznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3704207
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. 3-go Maja 13-15 13-15
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3704207
  REGON: 27156608800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd i naprawa aparatury medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przegląd i naprawa aparatury medycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 2 - 150,00 zł (słownie:stopięćdziesiątzłotych00/100); - dla zadania nr 3 - 250,00 zł (słownie:dwieściepięćdziesiątzlotych00/100); - dla zadania nr 4 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 5 - 150,00 zł (słownie:stopięćdziesiątzłotych00/100); - dla zadania nr 6 - 200,00 zł (słownie:dwieściezłotych00/100); - dla zadania nr 7 - 100,00 zł (słownie:stozłotych00/100); - dla zadania nr 8 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 9 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 10 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 11 - 100,00 zł (słownie:stozłotych00/100); - dla zadania nr 12 - 100,00 zł (słownie:stozłotych00/100; - dla zadania nr 13 - 250,00 zł (słownie:dwieściepięćdziesiątzłotych00/100); dla zadania nr 14 - 1 000,00 zł (słownie:jedentysiączłotych00/100); dla zadania nr 15 - wadium nie jest wymagane; dla zadania nr 16 - 150,00 zł (słownie:stopięćdziesiątzłotych00/100); dla zadania nr 17 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 18 - 250,00 zł (słownie:dwieściepięćdziesiątzłotych00/100); - dla zadania nr 19 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 20 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 21 - 150,00 zł (słownie:stopięćdziesiątzłotych00/100); - dla zadania nr 22 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 23 - 400,00 zł (słownie:czterystazłotych00/100); - dla zadania nr 24 - wadium nie jest wymagane; - dla zadania nr 25 - 400,00 zł (słownie:czterystazłotych00/100); - dla zadania nr 26 - wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zabrze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach