Przetargi.pl
Usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.

MEGREZ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 51 71 , fax. 32 325 52 84
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MEGREZ Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 102 102
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 325 51 71, fax. 32 325 52 84
  REGON: 24087228600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o. zgodnie z wykazem/opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 1 i 1a do SIWZ), a warunki realizacji zapisano we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem, b) diagnostykę i naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem, c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych naprawach oraz o dopuszczeniu lub nie sprzętu medycznego do dalszego użytkowania. 3. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje: 1) sprawdzenie prawidłowości działania, 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 3) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 4) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, 5) legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 6) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 7) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 8) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 9) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 10) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory - baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, 11) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego - przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT. Przeglądy sprzętu będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 4. Diagnostyka obejmuje w szczególności: 1) ocenę stanu technicznego sprzętu, 2) zlokalizowanie uszkodzenia, 3) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego, 4) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu. 5. Naprawy obejmują w szczególności: d) wymianę uszkodzonych elementów, e) sprawdzenie prawidłowości działania, f) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, g) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej, h) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów 6. Sprzęt medyczny wymieniony w powyższych formularzach może ulec zmianie w wypadku wycofania sprzętu z użytku lub wprowadzenia innego poprzez sporządzenie aneksu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 7.25 a 15.00. W ramach czynności, o których mowa nie później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Sprzętu. 8. Zamawiający zastrzega, iż narzut na zakupione części do wymiany nie może być większy niż 10% a na zakupione nowe części użyte podczas naprawy (Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonaniu sługi w celu weryfikacji wysokości narzutu na części) a Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych po regeneracji lub używanych - po uzyskaniu akceptacji osoby wyznaczonej do kontaktu z Wykonawcą. 10. Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 10 dni roboczych od otrzymania mail-em akceptacji kosztorysu naprawy. 11. Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. 12. Ponadto Wykonawca a) będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje lub autoryzacje, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i przepisami, b) czynności związane z przeglądem technicznym, diagnostyką i naprawami będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów oraz odpowiedniej aparatury pomiarowej, c) w pełni odpowiada za zgodność i terminowość wykonania usługi. d) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia. e) nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszego przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. f) powierzając wykonanie czynności objętych przedmiotem zamówienia innemu podmiotowi lub osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki działania takiej strony trzeciej. Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia odnotowywane będzie na bieżąco poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji dla każdego sprzętu oddzielnie, a wykonanie tych czynności odebrane zostanie na podstawie raportów serwisowych podpisanych przez Użytkownika lub upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązuje się do: a) przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego wymienionego w Załączniku Nr 1 i 1a w zakresie i w sposób ustalony w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach, b) wykonania usługi w jak najszybszym terminie, jednak nie później niż 5 dni od zgłoszenia naprawy, c) wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i napraw danego sprzętu/aparatury medycznej zgodnie instrukcją, standardami, normą i odnośnymi przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i P/POŻ., d) wykonania po naprawie wymaganych przez producenta czynności sprawdzających poprawność działania sprzętu medycznego, e) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość, f) sporządzania raportów serwisowych (potwierdzonych przez Użytkownika lub upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego), które będą podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy wykorzystany na daną czynność oraz zużyte części, g) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego, h) zapłaty kosztów szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności. 14. W przypadku naprawy sprzętu w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia zastępczego sprzętu na czas naprawy. 15. Jeżeli aparatura lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. 16. Zamawiający zapewni właściwe zasilanie w energię elektryczną obwodu siłowego i oświetleniowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpitalmegrez.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach