Przetargi.pl
Usługa przeglądu aparatów medycznych

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka 47-51 47-51
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeglądu aparatów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie okresowym sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu szpitala. Zamówienie składa się z 6 części, tzw. pakietów, który każdy stanowi oddzielną część zamówienia: Pakiet nr 1 - Aparat RTG Pakiet nr 2 - Pompy infuzyjne Pakiet nr 3 - Aparat do hemoperfuzji Pakiet nr 4 - Myjnie endoskopowe Pakiet nr 5 - Zestaw laparoskopowy i histeroskopowy Pakiet nr 6 - Sprzęt endoskopowy 2. W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności, zgodnie z warunkami zawartymi pod każdym pakietem. 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego stanowią załączniki od [D.1] do [D.6] do SIWZ - Formularz cenowy. 4. Usługi dokonywane będą w siedzibie zamawiającego. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspsa.pl/zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach