Przetargi.pl
Przedmioty umundurowania użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej:część I:Mundury wyjściowe i służbowe, część II:Koszule, część III:Krawaty, część IV:Berety, część V:Czapki zimowe służbowe, część VI:Swetry, część VII:Kurtki ? z podpinką, część VIII:Rękawiczki letnie i zimowe, część IX:Paski do spodni, część X: Półbuty wyjściowe i służbowe męskie, część XI: Skarpety letnie i skarpety zimowe, część XII:Pokrowce na mundur, część XIII:Sznury galowe oficera, część XIV: Dystynkcje i emblematy, część XV:Oznaczenie rocznika podchorążych

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmioty umundurowania użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej:część I:Mundury wyjściowe i służbowe, część II:Koszule, część III:Krawaty, część IV:Berety, część V:Czapki zimowe służbowe, część VI:Swetry, część VII:Kurtki ? z podpinką, część VIII:Rękawiczki letnie i zimowe, część IX:Paski do spodni, część X: Półbuty wyjściowe i służbowe męskie, część XI: Skarpety letnie i skarpety zimowe, część XII:Pokrowce na mundur, część XIII:Sznury galowe oficera, część XIV: Dystynkcje i emblematy, część XV:Oznaczenie rocznika podchorążych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmioty umundurowania użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej w tym: część I: Mundury wyjściowe i służbowe część II: Koszule część III: Krawaty część IV: Berety część V: Czapki zimowe służbowe część VI: Swetry część VII: Kurtki ? z podpinką część VIII: Rękawiczki letnie i zimowe część IX: Paski do spodni część X: Półbuty wyjściowe i służbowe męskie część XI: Skarpety letnie i skarpety zimowe część XII: Pokrowce na mundur część XIII: Sznury galowe oficera część XIV: Dystynkcje i emblematy część XV: Oznaczenie rocznika podchorążych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 358111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu na Część I, II, VII i X jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część I: 4000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych), Część II: 1400,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych), Część VII: 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych). Część X: 550,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). W pozostałych częściach postępowania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2). Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 44 1030 1508 0000 0008 1630 1904 w BH - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3). Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 102. 4). Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 02.03.2015r., do godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert, co musi zostać udokumentowane stosownym załącznikiem do oferty, np. kserokopia przelewu lub gwarancji ubezpieczeniowej. 5). Wadium wniesione w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4. zostanie uznane za wniesione po terminie i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6) Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium określona została w art. 46 Ustawy Pzp. 7) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ dostępna będzie na stronie www.bip.sgsp.edu.pl zakładka: zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach