Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 930156216
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości do pojazdów służbowych obsługiwanych/naprawianych przez KWP we Wrocławiu, według wykazów asortymentowo-cenowych części stanowiących załączniki do SIWZ podzielonych na: BMW, CHEVROLET, HONDA, NISSAN, SEAT, MITSUBISHI, oraz na pozostały rodzaj części dla w/w marek pojazdów określonych w załącznikach 1.1-1.6, a nie ujętych w ich treści
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Wysokość wadium uzależniona jest od części postępowania, w której wykonawca składa ofertę: Część 1 postępowania: 800,00 zł. Część 2 postępowania: 140,00 zł. Część 3 postępowania: 24,00 zł. Część 4 postępowania: 700,00 zł. Część 5 postępowania: 70,00 zł. Część 6 postępowania: 318,00 zł. Wykonawca, który składa ofertę we wszystkich częściach postępowania wnosi wadium w wysokości: 2052,00 zł. 1.2 Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; -poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 1.3 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: NBP O/Okręgowy Wrocław, numer: 34 1010 1674 0000 9713 9120 1000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PU-2380-208-027-145/2018/ESz na dostawę części zamiennych”. 1.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 1.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie (przed upływem terminu składania ofert), a jego kopia w ofercie. 1.6 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz załącznik nr od 1.1. do 1.6. zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz całkowitą cenę ofertową brutto; Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5.a). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenie wymienione w pkt 2. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dopuszczalność udziału podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców - o ile są znani, (załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach