Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 553 726 , fax. 757 553 348
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
  ul. Chałubińskiego 23
  58570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 553 726, fax. 757 553 348
  REGON: 2178131400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE Nr 1 – zgodnie z poniższym zakresem: 1. Sekcja I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2. Sekcja II: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Sekcja III: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia ZADANIE Nr 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek , jeśli wykaże on, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzą działalność zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015.1844 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnienia, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 3.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach