Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Robotnik budowlany

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6829610 , fax. 0-85 6829611
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
  ul. Józefa Piłsudskiego 10A 10A
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6829610, fax. 0-85 6829611
  REGON: 05086909300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.hajnowka.sisco.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Robotnik budowlany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Robotnik budowlany Zakres szkolenia: zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie robót remontowo-budowlanych, zapoznanie się z . materiałami, narzędziami i sprzętem do wykonywania robót wykończeniowych, nowoczesnymi trendami w budownictwie, organizacją stanowiska i procesu pracy, przepisami BHP i p. poz., ochroną środowiska, itp. Program szkolenia musi wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl Szkolenie dla 10-osobowej grupy bezrobotnych: Ilość godzin szkolenia 1 osoby - 150 godzin, w tym zajęcia praktyczne nie mniej niż - 120 godzin. Czas trwania szkolenia: czerwiec-lipiec 2014r. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: 05.06.2014r. Warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia: a)termin wykonania zamówienia: od dnia 05.06.2014r.do dnia 04.07.2014r., b)miejscem szkolenia jest miasto Hajnówka, województwo podlaskie, c)szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar szkolenia zgodnie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 674 z późn. zm.), godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny, d)zajęcia muszą odbywać się w godzinach między 8.00 rano a 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku (w razie konieczności - dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty), w kolejno następujących po sobie dniach, e)szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym, f)wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia, g)kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej musi być dostosowane do zakresu szkolenia, h)zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkolenia pomieszczeń i wyposażenia dydaktycznego (koniecznego sprzętu beneficjentom na czas trwania szkolenia), z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, i)szkolenie powinno zakończyć się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności, określeniem rodzaju zdobytych kwalifikacji oraz wydaniem osobom szkolonym zaświadczeń kwalifikacyjnych, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tj. zaświadczenia o jego ukończeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z 11.01.2012r. sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. pozycja 186 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.hajnowka.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach