Przetargi.pl
Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni +

Hajnowski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Tamary Sołoniewicz 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 32 03 , fax. 85 682 32 03 wew. 36
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Hajnowski Dom Kultury
  ul. Tamary Sołoniewicz 4 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 32 03, fax. 85 682 32 03 wew. 36
  REGON: 00028456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hdk.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni +
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury II Etap w ramach projektu Kulturalni +, polegająca na remoncie wnętrz holu głównego, sali konferencyjnej z zapleczem oraz WC dla osób niepełnosprawnych w Hajnowskim Domu Kultury nr sprawy 1/99/14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach