Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup 140 000 sztuk i sukcesywne dostawy opakowań tekturowych do siedziby Zamawiającego

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6028110 , fax. 22 6028716
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Pawińskiego 17/21 17/21
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6028110, fax. 22 6028716
  REGON: 01723270500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpd.msw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka budzetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 140 000 sztuk i sukcesywne dostawy opakowań tekturowych do siedziby Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 140 000 sztuk i sukcesywne dostawy opakowań tekturowych do siedziby Zamawiającego o podanych poniżej wymiarach i ilościach: 1)Opakowania tekturowe 103x130x95 - w liczbie 18 000 szt. 2)Opakowania tekturowe 120x95x60 - w liczbie 67 000 szt. 3)Opakowania tekturowe 180x130x95 - w liczbie 5 500 szt. 4)Opakowania tekturowe 210x130x95 - w liczbie 28 000 szt. 5)Opakowania tekturowe 240x95x65 - w liczbie 12 000 szt. 6)Opakowania tekturowe 270x130x65 - w liczbie 3 500 szt. 7)Opakowania tekturowe 90x130x95 - w liczbie 6 000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry tektury, wymiary, rysunki techniczne opakowań zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446171009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpd.bip.msw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach