Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii reklamowej wystawy Co widać. Polska sztuka dzisiaj Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Postępowanie nr 4/MSN/PN/2014.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 596 40 32, 596 40 00 , fax. 022 596 40 22
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  ul. Pańska 3 3
  00-124 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 596 40 32, 596 40 00, fax. 022 596 40 22
  REGON: 14018743500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.artmuseum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Muzeum/inne instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii reklamowej wystawy Co widać. Polska sztuka dzisiaj Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Postępowanie nr 4/MSN/PN/2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a)Przedmiotem zamówienia dla części I jest: Druk i ekspozycja reklamy w wagonach warszawskiego metra na minimum 120 nośnikach o jednostkowej powierzchni nie mniejszej niż 30x90 cm. W ramach tej części zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dwutygodniowej kampanii reklamowej obejmującej druk i ekspozycję reklamy na nośnikach reklamowych. Cena składanej oferty ma obejmować koszt ekspozycji i demontażu reklamy wraz z kosztem produkcji i utylizacji ale bez kosztów projektu reklamy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 3 dni od podpisania umowy materiał gotowy do druku. b)Przedmiotem zamówienia dla części II jest: Druk i ekspozycja plakatów w centrum Warszawy (Warszawa Śródmieście, w tym ul. Marszałkowska, Pl. Konstytucji, al. Jerozolimskie, al. Jana Pawła II, ul. Świętokrzyska). W ramach tej części zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dwutygodniowej kampanii reklamowej obejmującej druk i ekspozycję plakatów na 50 nośnikach reklamowych. Wymagania szczegółowe: minimum 80% nośników to nośniki podświetlane. Rozmiar plakatu nie mniejszy niż: 120 cm x 180 cm Cena składanej oferty ma obejmować koszt ekspozycji plakatów wraz z kosztem produkcji plakatów, ale bez kosztów projektu plakatu. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 3 dni od podpisania umowy materiał gotowy do druku. Termin realizacji zamówienia dla części I: Zamówienie będzie realizowane w dniach od 15.02.2014 r. - do 28.02.2014 r. Termin realizacji zamówienia dla części II: Zamówienie będzie realizowane w dniach od 15.02.2014 r. - do 28.02.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.artmuseum.pl/zamowieniapubliczne.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach