Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 630 08 06 , fax. 42 630 08 08
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
  al. Tadeusza Kościuszki 47 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 630 08 06, fax. 42 630 08 08
  REGON: 10161174800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i mienia obiektów w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego, na warunkach określonych w projektach umów - załączniki nr 8 ÷ 8i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z podziałem na dziesięć części: Część I - ul. Kilińskiego 15 (nieruchomość mieszkalna po rewitalizacji w programie Miasto Kamienic), Część II - ul. Kilińskiego 84 (nieruchomość mieszkalna po rewitalizacji w programie Miasto Kamienic), Część III - ul. Północna 1/3 (nieruchomość mieszkalna po rewitalizacji w programie Miasto kamienic), Część IV - ul. Piotrkowska 243 (nieruchomość mieszkalna po rewitalizacji w programie Miasto Kamienic), Część V - ul. Zielona 6 (nieruchomość mieszkalna przeznaczona do rewitalizacji w programie Miasto Kamienic), Część VI - ul. Ogrodowa 24 (nieruchomość mieszkalna przeznaczona do rewitalizacji w programie Miasto Kamienic), Część VII - al. T. Kościuszki 19/ Wólczańska 36 (nieruchomość użytkowa), Część VIII - ul. Roosevelta 9 (nieruchomość użytkowa), Część IX - ul. Sienkiewicza 75/77 (nieruchomość użytkowa), Część X - ul. Tuwima 10 (nieruchomość użytkowa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 2 ÷ 2i do SIWZ. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem nieruchomości objętych zamówieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na całość lub dowolnie wybrane części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Umowy mogą być zawarte: - część I ul. Kilińskiego 15 od 31.12.2015r. od godz. 07,30 do 29.02.2016 r. do godz. 07,30 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część II ul. Kilińskiego 84 od 31.12.2015r. od godz. 09,00 do 29.02.2016 r. do godz. 09,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część III ul. Północna 1/3 od 31.12.2015r. od godz 10,00 do 30.06.2016 r. do godz. 10,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część IV ul. Piotrkowska 243 od 31.12.2015r. od godz 10,00 do 30.06.2016 r. do godz. 10,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część V ul. Zielona 6 od 31.12.2015r. od godz 12,00 do 30.06.2016 r. do godz. 12,00 lub do czasu przekazania nieruchomości wykonawcy robót budowlanych, - część VI ul. Ogrodowa 24 od 31.12.2015r. od godz. 07,00 do 30.06.2016 r. do godz. 07,00 lub do czasu wykwaterowania wszystkich najemców i przekazania całej nieruchomości do remontu wykonawcy robót budowlanych, - część VII al. T. Kościuszki 19/Wólczańska 36 od 31.12.2015r. od godz. 12,00 do 31.12.2016 r. do godz. 12,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część VIII ul. Roosevelta 9 od 31.12.2015r. od godz. 14,00 do 31.12.2016 r. do godz. 14,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część IX ul. Sienkiewicza 75/77 od 31.12.2015r. od godz. 14,00 do 31.12.2016 r. do godz. 14,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź, - część X ul. Tuwima 10 od 31.12.2015r. od godz. 14,00 do 31.12.2016 r. do godz. 14,00 lub do czasu zasiedlenia nieruchomości bądź zbycia przez Miasto Łódź. Maksymalna ilość godzin pracy wynosi : - część I - 1440 godzin (60 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - części II - 1440 godzin (60 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część III - 4368 godzin (182 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część IV - 4368 godzin (182 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część V - 4368 godzin (182 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część VI - 7476 godzin (182 dni - 3 pracowników ochrony w obiekcie w tym: 2 pracowników kwalifikowanych od poniedziałku do piątku w godz. od 17:00 do 07:00 i we wszystkie soboty i niedziele przez 24 godz. na dobę wraz z poniedziałkiem do godz. 07:00, oraz 1 pracownika kwalifikowanego od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 17:00), - część VII - 8784 godzin (366 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część VIII - 8784 godzin (366 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część IX - 8784 godzin (366 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru), - część X - 8784 godzin (366 dni x 24 godz. - 1 pracownik ochrony/ dozoru).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium dla każdej części osobno tj.: - dla części I - w wysokości: 250,00 zł. - dla części II - w wysokości: 250,00 zł. - dla części III - w wysokości: 650,00 zł. - dla części IV - w wysokości: 650,00 zł. - dla części V - w wysokości: 650,00 zł. - dla części VI - w wysokości: 1500,00 zł. - dla części VII - w wysokości: 1000,00 zł. - dla części VIII - w wysokości: 1000,00 zł. - dla części IX - w wysokości: 1000,00 zł. - dla części X - w wysokości: 1000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku 35 1560 0013 2376 1236 0000 0005, z dopiskiem na przelewie: Ochrona - część nr ......... 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach