Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Pęczniew

Gmina Pęczniew ogłasza przetarg

 • Adres: 99-235 Pęczniew, ul. Główna 10/12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6781519 , fax. 043 6781519
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pęczniew
  ul. Główna 10/12
  99-235 Pęczniew, woj. łódzkie
  tel. 043 6781519, fax. 043 6781519
  REGON: 73093439300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-peczniew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Pęczniew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Pęczniew. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. -Charakterystyka Gminy: a) Liczba sołectw 20, miejscowości 22 b) Powierzchnia gminy 128,38 km? (12 838 ha) - Szacunkowa liczba nieruchomości na których znajdują się: a) domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:800. -Wykaz dróg: a) droga wojewódzka 5 km b) drogi powiatowe 53 km c) drogi gminne 40,5 km d) drogi wewnętrzne - brak danych -W Gminie Pęczniew w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych niesegregowane odpady komunalne łącznie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: a) 2011r. 20 03 01- 212 Mg. b) 2012r. 20 03 01- 351,8 Mg; c)2013r. 20 03 01- 340,7Mg; 20 03 07- 16,88Mg; 20 01 39- 7Mg; 20 01 02- 10,8Mg; 16 01 03- 6Mg d) 2014r. 20 03 01- 512,9Mg, 15 01 02-16,7Mg, 15 01 06-13Mg, 15 01 07-18,2mg, 20 03 07-21,9Mg, 20 01 35*-2,1Mg, 20 01 36-0,9Mg, 20 01 23*-0,4Mg,16 01 03 6,8 Mg -Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie (szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe); odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; chemikalia; zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne; opony; meble i odpady wielkogabarytowe; odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które pochodzą z remontów, budów, rozbiórek, na które nie trzeba pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać administracji budowlano - architektonicznej; przeterminowane leki;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gotowość do odbioru odpadów odbieranych na indywidualne zgłoszenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://e-peczniew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach