Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (w tym materiałów wybuchowych i środków inicjujących) realizowanej dla obiektu położonego przy ul. Melioranckiej 67 we Wrocławiu, przez umundurowanych, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w całodobowym systemie

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-961 Wrocław, Obornicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713474450 , fax. 713474404
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego
  Obornicka 136
  50-961 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713474450, fax. 713474404
  REGON: 93006450800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witi.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (w tym materiałów wybuchowych i środków inicjujących) realizowanej dla obiektu położonego przy ul. Melioranckiej 67 we Wrocławiu, przez umundurowanych, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w całodobowym systemie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej na rzecz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca przedstawi aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2005.145.1221 j.t. z późń. zmian.). Ww. dokumenty muszą być ważne co najmniej przez okres wykonywania umowy. Dokument musi być ważny co najmniej przez okres wykonywania umowy. Wykonawca przedstawi aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp jeśli występują pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nr 01/WITI/19. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp; aktualne zaświadczenie właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - załącznik nr 9 do ogłoszenia - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i w pkt. 6 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach