Przetargi.pl
Budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice, Jagodnik, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Słotwina

Gmina Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8523067 w. 24 , fax. 074 8521226w.400
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdnica
  ul. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8523067 w. 24, fax. 074 8521226w.400
  REGON: 89071838900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.swidnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice, Jagodnik, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Słotwina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w miejscowościach Bojanice, Jagodnik, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Słotwina w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie". Niniejsze zamówienie podzielone jest na 2 (dwa) zadania. 2. W ramach zadania nr 1 (część nr 1) wykonane zostanie oświetlenie w miejscowościach Bojanice, Jagodnik, Lutomia Górna . 3. W ramach zadania nr 2 (część nr 2) wykonane zostanie oświetlenie w miejscowościach Witoszów Dolny, Słotwina. 4. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 1) roboty ziemne, 2) przewierty, 3) ustawianie słupów oświetlenia drogowego, 4) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, 5) układanie rur ochronnych, 6) wykonanie linii napowietrznej i kablowej, 7) montaż przewodów uziemiających, 8) montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników, 9) montaż szaf rozdzielczych oświetlenia ulicznego, 10) sprawdzenia i pomiary, 11) uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni po robotach. 5. W ramach robót budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Słotwina - Os. Nad Potokiem należy wykonać i wycenić odcinek od istniejącej szafy oświetleniowej SO do PO-11. W ramach robót budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Jagodnik nie należy wyceniać zakupu dwóch szaf sterowniczych, Zamawiający przekaże zmontowane dwie szafy sterownicze Wykonawcy, celem ich wbudowania w miejscu określonym w dokumentacji projektowej. W ramach robót budowlanych projektu budowy oświetlenia w miejscowości Bojanice należy wycenić odcinek linii napowietrznej ze słupami oświetleniowymi i oprawami od słupa PO-1 do PO-6. Dla pozostałych miejscowości należy wykonać i wycenić pełny zakres określony w załączonej dokumentacji projektowej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla zadania nr 1 – 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych ); 2) dla zadania nr 2 - 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ, 2. wypełniony załącznik nr 1c do SIWZ określający oferowane oprawy w ramach zadania nr 1 i zadania nr 2, 3. oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ), 4. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w czesci III.4 pkt. 1-3 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części III.4 pkt. 1-3 niniejszego ogłoszenia. 12. potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach