Przetargi.pl
Dostawa środków czystości i higieny dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – powtórzenie części III – Środki do myjni, mycia pojazdów, specjalne środki czyszczące

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-507 Wrocław, Ziębicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48717731563, , fax. +48717731563
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  Ziębicka 34-38
  50-507 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717731563, , fax. +48717731563
  REGON: 93220714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.prww.linuxpl.info/index.php/aktualne-zp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości i higieny dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – powtórzenie części III – Środki do myjni, mycia pojazdów, specjalne środki czyszczące
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i higieny do myjni, mycia pojazdów oraz specjalnych środków czyszczących dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, w trakcie okresu realizacji umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu wyceny stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Dostarczone środki czystości i higieny muszą posiadać co najmniej 12-to miesięczny termin przydatności do użycia, liczony od daty ich dostawy Zamawiającemu. 4. Oferowany towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta z etykietą produktu w języku polskim. 5. Oferowane środki czystości i higieny muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać wymagane przepisami prawa atesty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) rozdziału V SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach