Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: Remont sieci cieplnej od komor ynr 1 do komory K7 przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, zgodnie ze sztuką budowlaną

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024, , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, , fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl. - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont sieci cieplnej od komor ynr 1 do komory K7 przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, zgodnie ze sztuką budowlaną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont sieci cieplnej od komory nr 1 do komory K7 przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, zgodnie ze sztuką budowlaną. Do remontu sieci ciepłowniczej należy użyć rur preizolowanych. Użyte rury i materiały powinny spełniać wymagania określone w opracowaniau "Wymiana rurociągów sieci cieplnej na preizolowane", w szczególności w zakresie aprobat technicznych, deklaracji zgodności i atestów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232140-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.08.2017r. do godziny 11.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ze względu na potrzebę wykonania robót przy czynnej sieci ciepłowniczej, Wykonawca powinien dysponować pracownikami posiadajacymi kwalifikacje eksploatacyjne w zakresie eksploatacji sieci ciepłowniczych zdalaczynnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach