Przetargi.pl
Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój

Gmina Trzcińsko-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 74510 Trzcińsko-Zdrój, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 148 088, , fax. 914 148 103
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzcińsko-Zdrój
  Rynek 15
  74510 Trzcińsko-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 148 088, , fax. 914 148 103
  REGON: 81168483500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice. Oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój”. 1)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2) Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: - Programie Funkcjonalno-Użytkowym na Budowę stacji uzdatniania wody w Gogolicach - Programie Funkcjonalno-Użytkowym na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antoniewice - Projekt budowlany - oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączenia ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój (branża sanitarna) - Przyłącze kablowe 0,4 kV do obiektu Biologiczna oczyszczalnia ścieków (branża elektryczna) - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozsączania ścieków do gruntu w miejscowości Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój - wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby które będą wykonywały bezpośrednio prace w zakresie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie i sprawdzanie prac projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do siwz; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) Harmonogram finansowo-rzeczowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach