Przetargi.pl
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120, , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, , fax. 94 31 61 491
  REGON: 330920707
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” 3.2. Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 3.3. Zakres zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z następujących części zamówienia oddzielnie lub łącznie na wszystkie: Część 1 : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice” Część 2 : „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz” Nr sprawy RIG.271.108.2017 3.4. Miejsce realizacji: Część1 : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice obejmuje działki: obręb Giezkowo: 6/7, 23, 5/6, 5/4, 11/1, 8/18, 9/18, 9/17 obręb Niekłonice: 33, 15/1, 17 Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz obejmuje działki: obręb Kurozwęcz: 1/1, 2, 3/1, 3/4, 4/1, 4/2, 5/4, 6/5, 7, 8/1, 11/3, 31/3, 33/2, 34, 35, 36, 51, 52/4, 52/5, 52/15, 52/16, 52/18, 52/22, 52/23, 52/24, 52/26, 52/30, 52/31, 52/34, 52/35, 52/38, 52/55, 52/58, 53 i 166 obr. Zegrze Pomorskie 3.5. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kurozwęczu” Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesyłam Giezkowo-Niekłonice Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu tłocznego Giezkowo-Niekłonice wraz z przepompownią ścieków w Giezkowie, kanalizację grawitacyjną - podłączenie dwóch budynków do zbiorczej kanalizacji (3 przyłącza) oraz wykonanie kanalizacji grawitacyjnej od bloków (istniejącą kanalizacji grawitacyjna w tym miejscu jest w bardzo złym stanie technicznym). Rurociąg tłoczny Giezkowo –Niekłonice został zaprojektowany wzdłuż drogi powiatowej i Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ująć w kosztach zajęcie pasa drogowego. Zestawienie długości i materiałów: 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 160 PVC SN8 głównej – L= 181,0mb 2. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 PVC SN8 głównej – L=214,5 mb 3. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 160 PVC SN8 przyłącza kanalizacyjne – L=87,5mb 4. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z90 PE SDR17– L=3925,0mb Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej L=4408,0mb Zestawienie ilości studni sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1. studnia bet.1000mm – 6 szt. 2. studnia bet.1200mm – 3 szt. 3. studnie PVC 400mm siec główna – 13 szt. 4. studnie PVC 400mm przyłącza – 5 szt. 5. studnia rozprężna 625mm – 1 szt. 6. kolumny odpowietrzająco-napowietrzające – 5 szt. 7. kolumny płucząco-spustowe – 3 szt. Przepompownia ścieków PI Giezkowo Przepompownię wykonać na bazie zbiornika z polimerobetonu, średnica 1500mm wraz z zasileniem energetycznym, utwardzeniem terenu i instalacją do dawkowania reagenta. UWAGA: Ze względu na fakt, że dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Giezkowo oraz przesył Giezkowo-Niekłonice wykonywana była przed przebudową drogi powiatowej Koszalin-Dunowo Wykonawca robót musi uwzględnić dokonanie zmian trasy rurociągu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej tak aby w miarę możliwości nie niszczyć nowej nawierzchni asfaltowej oraz nowo wybudowanych chodników z kostki typu polbruk. Ponadto przy inwestycji przebudowy dróg powiatowych część drzew z pasa drogowego zostało wyciętych a pierwotnie projektowany rurociąg tłoczny omijał te drzewa. W tych miejscach należy wykonać rurociąg z pominięciem załamań. Na odcinku kanalizacji grawitacyjnej od S3 do S9 o długości 132mb w związku z wykonaniem chodnika z kostki typu polbruk przez Powiatowy Zarządem Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie należy przewidzieć wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową bądź dokonać przeprojektowania kanalizacji. Zmianę trasy sieci kanalizacyjnej dokonać w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie. Dodatkowo należy wycenić i ująć w kosztach konieczność wykonania rurociągu tłocznego metodą bezwykopową (przewiert sterowany) w ilości ok. 50m pod. zjazdami asfaltowymi drogi powiatowej oraz na odcinku od pkt. 50 do pkt 52 i od pkt 52 do granicy z działką nr 11/57 (droga gruntowa) – w ilości ok. 280mb. Część 2: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przyłączami. Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz90x5,4mm. Odcinki wykonywane przewiertami sterowanymi wykonać z rur PE HD 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową (dwuwarstwowe PE/PE). Przyłącza wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10, øz32x2,0mm. Zestawienie długości i materiałów: 1. Sieć wodociągowa: - rurociągi øz90PE – L=1651,6m - rurociągi øz32PE – L=65,0m - zasuwy DN80 – 3 szt. - hydranty nadziemne DN80 – 4 szt. 2. Przyłącza wodociągowe - - rurociągi øz32PE – L=445,0m - nawiertki z zasuwami 90/32 – 24 szt. Trasa sieci wodociągowej częściowo przebiega w pasie drogi wojewódzkiej i Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ująć w kosztach zajęcie pasa drogowego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu umowy w zakresie przyłączy wodociągowych w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania przyłącza na posesji. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – nr 10 dla części 1 , nr 11 dla części 2. 3.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacjach projektowych załączonych do niniejszego postępowania UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projektach Budowlanych i Wykonawczych powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie. Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Dopuszcza się inne urządzenia niż przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegółowego wykazu proponowanych urządzeń wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urządzenia muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa musza uzyskać akceptację inspektora nadzoru. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednio: dokumenty opisujące parametry techniczne (karty katalogowe), wymagane prawem certyfikaty, inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz sporządzić tabelę równoważności (pod rygorem odrzucenia oferty). Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego. 3.8 Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. 3.9 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz części powierzonych podwykonawcy – załącznik nr 8 niniejszej SIWZ. 3.10 Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną, a także podpisaną umową. 3.11 Odpowiedzialność za jakość wykonania robót wchodzących w skład zadania oraz za bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot zamówienia w całości ponosi Wykonawca. 3.12 Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający (działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie robót instalacyjno-montażowych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 1) są zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobę przez Wykonawcę/Podwykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca/Podwykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Część 1 - 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i 00/100). Część 2 – 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem dla części 1: „Wadium na znak sprawy – RIG.271.108.2017 – część 1” dla części 2: „Wadium na znak sprawy – RIG.271.108.2017 – część 2”, Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wadium wnoszone przez wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 5.7 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.8 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy, wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwo, zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby, dowód wniesienia wadium, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Wykonawca składa niniejsze oświadczenie - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach