Przetargi.pl
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 „Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” RPO WZ 2014-2020.

Gmina Przelewice ogłasza przetarg

 • Adres: 74210 Przelewice,
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 643 393, , fax. 915 643 050
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przelewice
  74210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 643 393, , fax. 915 643 050
  REGON: 81168523700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 „Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” RPO WZ 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych - adaptację zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi konserwatorskimi. Budynek wchodzi w skład zabudowań zespołu pałacowo-folwarcznego przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, o adresie Przelewice 20, zlokalizowanego na dz. 9/48 obręb Przelewice. Obiekt od 17.01.1966 r. jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego - nr A - 551. Wszystkie prace składające się na przedmiot niniejszego zamówienia muszą być prowadzone i uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wymagają wykonania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przedmiot zamówienia wskazany obejmuje wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych na podstawie dokumentacji opisanej w załączniku nr 10 (PF-U) a w tym: 1) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budynku w zakresie budowlanym, instalacyjnym i konserwatorskim przed rozpoczęciem prac budowlano – konserwatorskich; 2) opracowanie aktualizacji ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z § 206 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 3) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją, który będzie stanowił podstawę do wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania; 4) opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 5) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego oraz informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno – użytkowego; 6) uzyskanie wszelkich niezbędnych dla wykonania prac uzgodnień opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót (np. z Państwową Strażą Pożarną i właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym); 7) opracowanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę; 8) uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 9) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; 10) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę, Harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą Umową; 11) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót w zależności od wymogów określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę; 12) wykonanie powykonawczej dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji konserwatorskiej dokumentujących rodzaj i zakres wykonanych robót budowlanych i prac konserwatorskich, użytych materiałów oraz zawierających zalecenia i wytyczne (instrukcje) dla Użytkownika. 13) zapewnienie nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wolin Filia Przelewice nr 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 z dopiskiem na przelewie: „wadium – adaptacja dworu”; b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa a art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zmawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1; 2. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia załącznik nr 2 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3; 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 4; 5. odpowiednie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); 6. dowód wniesienia wadium; 7.oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatku załącznik nr 8. 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 lit a – c Siwz, zobowiązany jest do złożenia dokumentów, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) tj. złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zwarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach