Przetargi.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych roku 2017."

Urząd Gminy Widuchowa ogłasza przetarg

 • Adres: 74120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 167 255, , fax. 914 167 255
 • Data zamieszczenia: 2017-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Widuchowa
  ul. Grunwaldzka 8
  74120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 167 255, , fax. 914 167 255
  REGON: 54646600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.widuchowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych roku 2017."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2017 na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych tj. od dnia 4 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. z wyłączeniem przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych: przerw świątecznych, ferii i innych dni wolnych od zajęć. 1) Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom całości lub części usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 2) Wykonywanie przewozów ma być realizowane w oparciu o utworzone linie komunikacyjne, w ramach przewozów regularnych. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z domu do szkoły lub ze szkoły do domu muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 12. 3) Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Widuchowej i Szkole Podstawowej w Krzywinie oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach, a także dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Widuchowej i Punktu Przedszkolnego w Krzywinie. 4) Realizacja usługi nie wyłącza prawa wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób, jednakże wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub przedszkola. 5) Opiekunami dowożonych dzieci są pracownicy zamawiającego. Opiekunowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów w czasie wykonywania opieki. Wykonawca będzie zabierał opiekunów dowożonych uczniów z przystanku wskazanego przez Zamawiającego. 6) Wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie zakupu biletów miesięcznych i biletów jednorazowych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r. poz. 1138 ze zm.). 7) Pierwszy wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji – jeżeli została wydana, nr PESEL) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2017 r., w pozostałych miesiącach wykazy uczniów będą przekazywane w terminie do 22 każdego miesiąca. 2. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów miesięcznych przedstawia Tabela 1 i Tabela 2: Tabela 1. Szkoła Podstawowa w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Czarnówko 11,5 9 Pacholęta 9,1 10 Marwice 8,8 23 Dębogóra 5,4 35 Lubicz 6,6 64 Bolkowice 5,3 16 Lubiczyn 2,5 3 Widuchowa-Stacja 4,2 9 Ognica 9,0 44 Rynica 10,1 12 Krzywin 7,8 14 Kłodowo 10,7 2 Polesiny 13,8 1 Żarczyn 14,4 11 Wilcze 12,2 1 Żelechowo 15,4 6 RAZEM 260 Tabela 2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3,0 5 Polesiny 11,2 3 Żarczyn 6,6 30 Żelechowo 8,0 28 Wilcze 4,4 2 Razem x 45 Łącznie uczniów dowożonych: 328 3. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów jednorazowych przedstawia Tabela 3 i Tabela 4: Tabela 3. Gminne Przedszkole w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Czarnówko 11,5 2 Marwice 8,8 5 Dębogóra 5,4 7 Lubicz 6,6 18 Lubiczyn 2,5 1 Bolkowice 5,3 2 Widuchowa-Stacja 4,2 2 Ognica 9,0 15 Rynica 10,1 7 Żelechowo 15,4 2 Kłodowo 10,7 1 Wilcze 12,2 1 Krzywin 7,8 3 Razem x 46 Tabela 4. Punkt Przedszkolny w Krzywinie Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3,0 1 Żarczyn 6,6 9 Żelechowo 8,0 10 Wilcze 4,4 1 Razem x 21 Łącznie uczniów dowożonych: 67 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową. O każdej zmianie zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. 5. Za dodatkową liczbę biletów miesięcznych lub jednorazowych zamawiający zapłaci wykonawcy cenę wskazaną w ofercie. 6. Dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz szczególnie w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. Muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 7. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, który stanowi załącznik nr 9 do siwz. 9. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający wprowadzając zmiany ma, przede wszystkim, na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowożenia. 10. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od wykonawcy odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi w przypadku: a) odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, b) zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, c) czasowej zmiany organizacji ruchu, d) niekorzystnych warunków atmosferycznych, e) innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. 11. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). 12. Kierowcy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. 13. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 14. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji umowy na każdym etapie w zakresie terminowości, bezpieczeństwa i warunków wykonywania przewozów. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że: • posiada Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r. Nr, poz. 1907 ze zm.) - • certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art. 37 ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r. Nr, poz. 1907 ze zm.) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1, siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach