Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą rysunków, fotografii oraz programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Sposób wykonania zamówienia – wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz założenia dotyczące wykonania robót budowlanych Zamawiający opisał w PFU – załącznik nr 1 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 2 do SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie wykonywania robót budowlanych, w tym operatorów sprzętu, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub na podstawie analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz osób wykonujących czynności pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw towarów, usług transportu załadunku i rozładunku. Warunki opisano w IPU. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Warunki dotyczące umowy o podwykonawstwo opisano w IPU i SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216111-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium: 7 500,00 zł Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 1. wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załączniku nr 5 do SIWZ. 3.8. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. FORMA Wykonawcy, którzy chcą złożyć oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłają je w terminie składania ofert na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie oświadczeń wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Informacje na temat przesyłania, kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: - Wykonawca wypełnia formularz oświadczenia tworząc dokument elektroniczny. - Po stworzeniu przez wykonawcę dokumentu (oświadczenia) elektronicznego, wykonawca podpisuje ww. oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. - Podpisane elektronicznie oświadczenie może zostać zaszyfrowane, tj. opatrzone hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. - w przypadku zaszyfrowania oświadczenia Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku w treści formularza ofertowego, składanego w formie pisemnej. W treści formularza ofertowego Wykonawca może zawrzeć, jeśli to niezbędne, również informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniu. - Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie na wskazany adres poczty elektronicznej tj. malgorzata.rosolowicz@policja.gov.pl, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego oświadczenie dotyczy oraz nazwę wykonawcy dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy. - Zamawiający potwierdzi Wykonawcy dostarczenie wiadomości zawierającej oświadczenie. - Datą przesłania oświadczenia będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej oświadczenie z serwera pocztowego zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców – załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach