Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkolenia rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników Projektu Rodziny bez barier współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34 28 455 , fax. (094) 34 28 455
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  ul. Racławicka 13 13
  75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34 28 455, fax. (094) 34 28 455
  REGON: 33096195900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkolenia rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników Projektu Rodziny bez barier współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Miejsce wykonania zamówienia: Miasto Koszalin B. Wymagania szczegółowe: 1. Zamówienie obejmuje realizację usługi szkolenia rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników Projektu Rodziny bez barier współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1. poprzez: Prowadzenie szkolenia umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: MODUŁ 1: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RELACJACH ZAWODOWYCH - 5 GODZIN MODUŁ 2: PRACA W ZESPOLE W KONTEKŚCIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ - 5 GODZIN MODUŁ 3: KOMUNIKACJA W TRUDNYCH KONTAKTACH z LUDŹMI- 5 GODZIN MODUŁ 4: ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM- 5 GODZIN MODUŁ 5: RÓŻNE FORMY KOMUNIKACJI - ASERTYWNOŚĆ I TOLERANCJA - 5 GODZIN MODUŁ 6: PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU OSOBISTEGO - 5 GODZIN DZIAŁANIA DODATKOWE: - ZAPEWNIENIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA (SERWIS KAWOWY + OBIAD) - ZAPEWNIENIE DOJAZDU NA SZKOLENIE (POKRYCIE KOSZTÓW PRZEJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z REGULAMINEM PROJEKTU UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) - ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI (WEDŁUG REGULAMINU PROJEKTU UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) NA PODSTAWIE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA WOLI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA SZKOLENIA (ZGODNIE Z REGULAMINEM UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) - WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZONYM SZKOLENIU - PROMOWANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PROJEKTU RODZINY BEZ BARIER. 2. Usługi szkolenia świadczone będą dla 80osób, ośmiu grup ( odrębnie dla każdej z ośmiu gmin z terenu powiatu koszalińskiego: Będzino, Bobolice, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno) - 30 godzin szkolenia dla każdej grupy. 3. Forma umowy dotyczącej zamówienia: umowa - zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej- świadczącymi usługi objęte działalnością gospodarczą osobiście. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług osobiście w wymiarze godzinowym określonym przez Zamawiającego w miarę potrzeb Zamawiającego, w dziennym przedziale czasowym pomiędzy godzinami od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy wymiar godzinowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone zostaną z merytorycznie odpowiedzialnym pracownikiem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach