Przetargi.pl
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4245102 , fax. 091 4245104
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Szczecin
  ul. Armii Krajowej 1 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4245102, fax. 091 4245104
  REGON: 00059982400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin Kod CPV 22900000-9 2. Zakres zamówienia obejmuje: Część I 1) Folder do Szczecińskiej Karty Turystycznej nakład: 900 szt., a) folder informacyjny formatu A6 b) ilość- 70 stron wraz z okładką c) całość pełen kolor 4/4, d) gramatura papieru: środek kreda 135g, błysk e) okładka kreda 200g plus laminat matowy i lakier punktowy UV, całość klejona; jeden projekt przekazany przez zamawiającego elektronicznie w formie plików w wersji PDF. Część II 1) Ulotka do Szczecińskiej Karty Turystycznej a) nakład: 15.000 szt., b) folder formatu: 21/39,6 cm, po złożeniu 21/9,9 cm, c) objętość- 8 stron (razem z okładką), d) całość pełen kolor 4/4, e) papier: kreda 150 g, błysk f) 3 bigi; jeden projekt przekazany przez zamawiającego elektronicznie w formie plików w wersji PDF
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 229000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach