Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A 45A
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 00000167200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej. (kod wg CPV: 391300000-2 meble biurowe). Rodzaj mebli objętych zamówieniem określa poniższy wykaz oraz Załącznik Nr 3 (część I - V- rysunki mebli) do SIWZ, w oparciu o które należy sporządzić ofertę. CZĘŚĆ I Wydział Zarządzania - Administracja (ZP/WZ/D/79/09) Meble do pomieszczenia nr 11 - biurko małe A 1200x630x760 (Rys. Nr 1) - szt. 1 - stolik pod komputer C 800x630x760 (Rys. Nr 2) - szt. 2 - stolik pod drukarkę B 630x630x650 (Rys. Nr 3) - szt. 1 - przystawka kon. ? koła 1260x1260x760 (Rys. Nr 4) - szt. 1 - kontener B 4 szuflady 490x450x670 (Rys. nr 5) - szt. 1 - szafa aktowo - odzieżowa 1000x450x1650 (Rys. nr 6) - szt. 1 - regał narożny 450x450x1650 (Rys. nr 7) - szt. 1 - fotel (Rys. Nr 8) - szt. 1 Meble do pomieszczenia nr 12 - biurko małe A 1200x630x760 (Rys. Nr 9) - szt. 3 - stolik pod komputer C 800x630x760 (Rys. Nr 10) - szt. 2 - łącznik MC do biurek 630x630x760 (Rys. Nr 11) - szt. 2 - przystawka kon. ? koła 1260x1260x760 (Rys. Nr 12) - szt. 1 - kontener B 4 szuflady 490x450x670 (Rys. Nr 13) - szt. 2 - szafa aktowo - odzieżowa 1000x450x1650 (Rys. Nr 14) - szt. 1 - regał zamykany 1000x450x904 (Rys. Nr 15) - szt. 1 - regalik narożny 450x450x904 (Rys. Nr 16) - szt.2 - fotel (Rys. Nr 17) - szt. 2 CZĘŚĆ II Budynek Ogólnotechniczny - Administracja (ZP/PK/11/4/09) - stół szkolny (Rys. Nr 18) - szt. 25 - krzesło szkolne (Rys. Nr 19) - szt. 50 - biurko nauczycielskie (Rys. Nr 20) - szt. 1 CZĘŚĆ III Budynek Ogólnotechniczny - CIiTT (ZP/PR/21/20/09) - szafa na dokumenty (Rys. Nr 21) - szt. 1 - szafa ubraniowa (Rys. Nr 22) - szt. 1 CZĘŚĆ IV Budynek Wydziału Mechanicznego - Dział Spraw Studenckich (ZP/PR/10/51/09) - biurko narożne (Rys. nr 23) - szt. 1 - biurko podwójne (Rys. Nr 24) - szt. 1 - szafka duża (Rys. Nr 25) - szt. 1 - szafka mała (Rys. Nr 26) - szt. 1 - regał - szafa (Rys. Nr 27) - szt. 1 - szafa wnękowa (Rys. Nr 28) - szt. 2 - szafa wnękowa (Rys. Nr 29) - szt. 2 - szafa wnękowa (Rys. Nr 30) - szt. 1 - zabudowa kaloryfera(Rys. Nr 31) - szt. 1 - zabudowa kaloryfera(Rys. Nr 32) - szt. 1 CZĘŚĆ V Budynek Hotel Asystenta - Radio Akadera (ZP/PR/13/2/09) - krzesło obrotowe (Rys. Nr 32) - szt. 4 Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej w pomieszczeniach celem sprawdzenia warunków techniczno-organizacyjnych realizacji zamówienia oraz pobrania wymiarów z natury na poszczególne meble. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Jakiekolwiek pojawienie się w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oraz znaków towarowych ma na celu wyłącznie zapewnienie jednorodności zamawianych mebli z meblami już posiadanymi i zamontowanymi przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , a w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego o osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, określonej jako możliwość dysponowania lub dostępu do środków finansowych wystarczających do realizacji zamówienia bez udzielania zaliczki, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane meble, objęte zamówieniem, 6) zaoferują meble, posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty na materiały użyte do ich wykonania oraz deklaracje zgodności z normami na wyrób; odpowiednie dokumenty wykonawca przedłoży przy dostawie zamówienia, 7) zaakceptują warunki bezpłatnego serwisu gwarancyjnego: a) termin usunięcia wad przedmiotu zamówienia, w siedzibie zamawiającego - w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego, b) jeżeli naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, bądź gdy 3 naprawy dotyczyć będą tego samego wyrobu (mebla) lub jego elementów - wtedy wykonawca wymieni wyrób (mebel) na nowy, pozbawiony wad, taki sam lub inny, pasujący do reszty wyposażenia, c) okres gwarancji na naprawiany wyrób (mebel) ulega przedłużeniu o czas naprawy, d) okres gwarancji biegnie na nowo dla wyrobu (mebla) wymienionego, e) zamawiający może żądać zwrotu kosztu wyrobu (mebla) - w przypadku 3 nieskutecznych napraw, bądź uchylania się wykonawcy od obowiązków świadczenia usług gwarancyjnych. Oceny spełnienia warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w pkt. 6 SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy powinni załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1) wypełniony Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1), 2) wypełnioną Specyfikację ofertową zamówienia (wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2) z odpowiednimi odnośnikami wskazującymi poszczególne meble w załączonych do oferty katalogach, prospektach, zdjęciach, rysunkach, itp.; odnośniki powinny określać: wygląd mebli, wymiary, z dodatkowym opisem zawierającym rodzaj materiałów oraz akcesoriów użytych do wykonania mebli (jeżeli nie ma takich danych w odnośnikach), ewent. inne charakterystyczne dane dotyczące zaoferowanych mebli, 3) rysunki proponowanych mebli, katalogi, prospekty, zdjęcia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu wg art. 24 ust. 1 i 2 wym. ustawy (wg załączonego wzoru druku - Załącznik nr 5), 6) oświadczenie wykonawcy o udzieleniu co najmniej 36-miesięcznej na meble oraz o akceptacji warunków serwisu gwarancyjnego zawartych w pkt. 5.7 SIWZ, (na druku Formularza oferty), 7) oświadczenie wykonawcy o zaoferowaniu mebli posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty na materiały użyte do ich wykonania oraz deklaracje zgodności z normami na wyrób z oświadczeniem, że odpowiednie dokumenty wykonawca przedłoży przy dostawie zamówienia, (na druku Formularza oferty),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach