Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego z 2020 r. ambulansu drogowego typu T wraz z wyposażeniem

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Szpitalna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 860 992 , fax. 774 860 995
 • Data zamieszczenia: 2020-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
  ul. Szpitalna 19
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. 774 860 992, fax. 774 860 995
  REGON: 53164567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropsbranice.biuletyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego z 2020 r. ambulansu drogowego typu T wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego z 2020 r. ambulansu drogowego typu „T” wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w SIWZ i załącznikach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w siwz
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, 2) Kosztorys szczegółowy (wyceniony pakiet) + wypełniony AIT (samochód bazowy)+AIT (wyposażenie) 3) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - o braku podstaw do wykluczenia, oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów (dwóch lub więcej wykonawców) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowana ich w toczącym się postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie VI.1.4 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VI.1.4 specyfikacji. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VI.1.4 specyfikacji. 6. Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa po otwarciu ofert. 1) Zgodnie z art. 24 ust. 11ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencki w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) W celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) prospekty, katalogi producenta (lub fragmenty katalogu), ulotki w języku polskim dotyczące zaoferowanych produktów - potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry. 8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI pkt. 7.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę. 12. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1.4 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 14. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1.4, ust. 6 oraz ust. 7.1 SIWZ. 15. W zakresie nie uregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. VII. Podwykonawcy. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców zawarte zostały we wzorze umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach