Przetargi.pl
Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 062 566 , fax. 774 062 567
 • Data zamieszczenia: 2019-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 062 566, fax. 774 062 567
  REGON: 31466100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-szpital.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawiającego. 3.2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 1) Oferowany ambulans w szczególności musi: a) być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 lub 2019 r., kompletny, oznakowany i gotowy do użytku, b) być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji lub pokazu, wolny od wad fizycznych i prawnych, c) spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382), d) spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.), e) spełniać wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, f) posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawiony zgodnie z ww. przepisami, g) posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami, h) gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych, i) oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A2:2015 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865. Pojazd fabrycznie nowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 4 do siwz. UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Dokumenty składające się na ofertę: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 2) załącznik nr 1a – zestawienie parametrów technicznych 3) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.1. (zał. nr 2 i 3); 4) zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy, załącznik nr 5 do siwz; 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach