Przetargi.pl
Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8604212, 8604246
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8604212, 8604246
  REGON: 15447382001650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, na okresy czasu wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie opisanej jako „ Termin obowiązywania nowych serwisów”. 3.3. Miejscem usługi jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, 35-032 Rzeszów. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla Check Point 1430 Next Generation Threat Prevention CPAP-SG-1430-NGT Appliance, Wired - otrzymywanie nakładek systemowych w przypadku wykrycia wad w oprogramowaniu. - bezpłatny dostęp do najnowszych wydań wersji oprogramowania wydanego oraz do nowych funkcjonalności. - prawo do otrzymania pomocy technicznej w trybie 9/5 zarówno dla sprzętu i oprogramowania (godziny robocze od poniedziałku do piątku), - wysyłka sprawnych części w następnym dniu roboczym (NBD), - usługi zapobiegania zagrożeniom (Enterprise Base Protection) – zapewnienie wielowarstwowej ochrony przed zagrożeniami opartymi na sygnaturach, w tym Antivirus, Anti-Bot, IPS, App Control, URL Filtering oraz Identity Awareness.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach