Przetargi.pl
Dostawa ręczników papierowych, worków foliowych, środków czystości oraz artykułów gospodarczych.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0166215421 w. 217
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  ul. 3 Maja 70
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 0166215421 w. 217
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.comjar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ręczników papierowych, worków foliowych, środków czystości oraz artykułów gospodarczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ręczników papierowych, worków foliowych, środków czystości oraz artykułów gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo - cenowy oraz opis wymaganych parametrów technicznych – zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach