Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna III

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 413 177 , fax. 172 413 111
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 172 413 177, fax. 172 413 111
  REGON: 52965700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna w miejscowościach: Wola Zarczycka, Jelna, Ruda Łańcucka oraz Nowa Sarzyna. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak poniżej: 2.1. Część 1 zamówienia – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104751R w miejscowości Wola Zarczycka” 1) Zakres zamówienia obejmuje: - naprawę zdegradowanej nawierzchni jezdni z normalizacją jej szerokości do 5,2 m (lokalnie 5 m), przez wykonanie poszerzeń, - wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - odtworzenie i utwardzenie poboczy – po lewej stronie drogi, - budowę chodnika po prawej stronie drogi – szerokość 2 m (lokalnie 1,5m), - budowę dwóch bezpiecznych, wyniesionych przejść dla pieszych – w km ~0+293 oraz w km ~0+808, - przebudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi (w km ~0+284 i w km ~0+845) poprzez utwardzenie ich wlotów i korektę ich geometrii, - wykonanie zjazdów utwardzonych do posesji po obu stronach drogi, - odwodnienie przebudowywanej drogi rowem krytym, rowami otwartymi poprzez ich odmulenie i korektę profilu, remont przepustów pod zjazdami do posesji, korytami betonowymi oraz projektowanym przepustem pod koroną drogi, - zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją, - regulację wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych. 2) Roboty obejmują: - wykonanie robót przygotowawczych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni drogi, - budowa chodnika, - przebudowę istniejących rowów wraz z ich sprofilowaniem i umocnieniem, - remont przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, - remont poboczy, - wykonanie robót wykończeniowych, wraz z oznakowaniem. 3) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 4) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 5) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 6) Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie do 7 dni od opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo–finansowego do wskazań Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 3 dniowego terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań Zamawiającego. 2.2. Część 2 zamówienia – „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej na działce nr ewd. 4423 w miejscowości Jelna (Krzaki) oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach nr ewid. 4529, 4423, 4341 i 4345 w miejscowości Jelna” 2.2.1. Zadanie nr 1 – „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej na działce nr ewd. 4423 w miejscowości Jelna (Krzaki)” 1) Zakres zamówienia obejmuje: - roboty pomiarowe, - wykonanie koryta na głębokość 30 cm, - wykonanie profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 20 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna mieszanka 0 31,5 mm o grubości 8cm, - mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3cm po uwałowaniu, - skropienie bitumem warstwy wiążącej, - mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu, - dowóz mieszanki 0/315 mm na uzupełnienie poboczy o grubości 15 cm, - plantowanie poboczy ręcznie wraz z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie. 2) Roboty obejmują: - roboty pomiarowe, - roboty przygotowawcze, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni, - roboty wykończeniowe – pobocza, - regulację studzienek. 3) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 4) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 2.2.2. Zadanie nr 2 – „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach nr ewid. 4529, 4423, 4341 i 4345 w miejscowości Jelna” 1) Zakres zamówienia obejmuje: - przebudowę konstrukcji jezdni poprzez jej wzmocnienie betonem asfaltowym, - normalizację szerokości jezdni, - utwardzenie poboczy – z kruszywa łamanego (tłucznia), - utwardzenie zjazdów (obustronnie) na posesje przyległe do drogi, - zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją, - regulację wysokościową pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych. 2) Roboty obejmują: - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie przebudowy gazociągu, - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni drogi, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - przebudowa istniejących zjazdów, - wykonanie robót wykończeniowych, wraz z oznakowaniem. 3) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 4) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 2.2.3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 2.3. Część 3 zamówienia – „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104713R w km 0+000-0+329, 0+381-0+545 w miejscowości Ruda Łańcucka” 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) odcinek od km 0+000 do km 0+329: - frezowanie ist. nawierzchni asfaltowej o pow. 1840 m2 o grubości frezowania 4 cm, z wywozem frezu z terenu budowy celem odzysku lub utylizacji, - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem, - w miejscu frezowania nawierzchni należy ułożyć: • warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, • warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, - regulację 3 szt. włazów studzienek kanalizacji sanitarnej. b) odcinek od km 0+381 do km 0+545: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni o pow. 320 m2 (5,5 mb. x 40 mb., 1,00 mb. x 100 mb), - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o pow. 320 m2 (5,5 mb. x 40 mb., 1,00 mb. x 100 mb.) 2) Roboty obejmują: - roboty remontowe – frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, - skropienie asfaltem nawierzchni, - wykonanie nawierzchni, - roboty wykończeniowe – pobocza - regulacja urządzeń. 3) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 4) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 5) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 2.4. Część 4 zamówienia – „Remont mostu w miejscowości Ruda Łańcucka przez rz. Trzebośnica w ciągu drogi gminnej nr 104713R w km 0+360” 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) etap I: - przygotowanie i organizacja placu budowy - oczyszczenie powierzchni obiektu i otoczenia - oczyszczenie stożków, ław podłożyskowych - profilacja terenu przy obiekcie - oczyszczenie powierzchni konstrukcji przęsła (dźwigary kratowe, barierki od poziomu istniejącego chodnika – dyliny drewnianej, stężenia górne, blachy węzłowe) wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym - oczyszczenie łożysk wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, konserwację b) etap II: - przygotowanie i organizacja placu budowy - oczyszczenie powierzchni obiektu i otoczenia - demontaż nawierzchni przęsła (drewnianej dyli, bali) - rozbiórka ścian zaplecznych (podpory nr I i II) wraz z odtworzeniem (betonowej, zbrojonej, kotwionej) - rozbiórka gzymsów podpory nr I wraz z odtworzeniem (betonowej, zbrojonej, kotwionej) - rozbiórka – frezowanie nawierzchni asfaltowej dojazdów - rozbiórka bariery ochronnej podpory nr I wraz z odtworzeniem (zabezpieczonej antykorozyjnie) - oczyszczenie powierzchni konstrukcji przęsła (dźwigary kratowe z węzłami, barierki od poziomu istniejącego chodnika – dyliny drewnianej, pomost stalowy – ruszt, węzły) wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym - wymiana uszkodzonych – skorodowanych elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie - wymiana uszkodzonych – skorodowanych nitów na śruby sprężające - naprawa konstrukcji wsporczych urządzeń obcych - montaż wypełnienia barier ochronnych – siatka zgrzewalne - montaż pasa prowadnicy bariery ochronnej - montaż pomostu drewnianego – bale - montaż nawierzchni asfaltowej dojazdu - montaż nawierzchni asfaltowej obiektu - wykonanie dylatacji pozornej - naprawa pow. przyczółków mat. typu PCC - wykonanie powłok ochronnych powierzchni betonowych - wykonanie powłok żywicznych powierzchni betonowych - oczyszczenie i profilacja skarp - demontaż i montaż nawierzchni chodnika dojść - oznakowanie poziome i pionowe obiektu 2) Roboty obejmują: a) etap I: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe: • oczyszczenie skarp, stożków, przestrzeni podmostowej • rozbiórka skarp - ustrój nośny: • wykonanie rusztowań roboczych (montaż i demontaż) • oczyszczenie konstrukcji stalowego przęsła • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej • remont łożysk b) etap II - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe: • rozbiórka pomostu drewnianego • rozbiórka nawierzchni asfaltowej • rozbiórka nawierzchni chodnika - kostka betonowa • rozbiórka krawężników betonowych • rozbiórka konstrukcji betonowych - ustrój nośny: • wykonanie rusztowań roboczych (montaż i demontaż) • oczyszczenie konstrukcji stalowego przęsła • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej • wzmocnienie, wymiana konstrukcji wsporczej urządzeń obcych • wymiana skorodowanych elementów • wymiana uszkodzonych nitów • naprawa łożysk - pomost: • montaż pomostu drewnianego • izolacja z papy termozgrzewalnej • montaż nawierzchni pomostu • montaż wypełnienia barier • montaż barier ochronnych • wykonanie dylatacji - przyczółki: • oczyszczenie pow. przyczółków • naprawa powierzchni betonowych mat. typu PCC • wykonanie powłok ochronnych pow. betonowych • wykonanie powłok żywicznych • odtworzenie ścianki zaplecznej • zbrojenie ścianki zaplecznej - dojazdy: • wykonanie dojazdów • odtworzenie nawierzchni chodnika - kostka betonowa • montaż krawężników betonowych • wykonanie oznakowania • wykonanie barier ochronnych na dojazdach 3) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 4) Zamawiający wymaga by prace związane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych były wykonywane nie wcześniej niż od kwietnia 2020 r. 5) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 6) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 2.5. Część 5 zamówienia – „Remont nawierzchni drogi gminnej na działkach ewid. nr 805/3, 2093/1, 2081, 1712/47, 1712/49 i 2091/4 w Nowej Sarzynie” 1) Zakres zamówienia obejmuje: - frezowanie ist. nawierzchni asfaltowej o pow. 1000 m2 o grubości frezowania do 4 cm, z wywozem frezu z terenu budowy celem odzysku lub utylizacji. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - skropienie asfaltem - w miejscu frezowania nawierzchni należy ułożyć warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. 2) Roboty obejmują: - roboty przygotowawcze, - roboty remontowe – frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, - skropienie asfaltem nawierzchni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni drogi, - wykonanie nawierzchni. 3) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 4) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) uporządkowanie terenu budowy. 4. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także: 1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza), 2) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, 3) koszty utylizacji odpadów, 4) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców. W przypadku zniszczenia dróg, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy, 5) zabezpieczenie ogrodzeń i wjazdów na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego, 6) oznakowanie prowadzonych robót, 7) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe 45101000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów 45221115-1 Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, analizując dokumentację projektową, stwierdzi / zauważy przypadki nazw własnych, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie (przed upływem terminu składania ofert) przekazał Zamawiającemu tą informacje wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. 7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 9. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach: 1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; 3) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. II.4.6 musi dodatkowo wykazać w ofercie / w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy / usługi / roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. 12. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266). 13. Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarach robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Wszystkie wartości (z wyjątkiem obmiarów) powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 14. Dokumenty jakie będą wymagane od Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 14.1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz.; 2) projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi zmianami przez projektanta - jeżeli wystąpią; 3) atesty i certyfikaty na zastosowane materiały z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu; 4) potwierdzony przez Inspektora nadzoru (dot. części 1, 2 oraz 4 zamówienia) lub Zamawiającego (dot. części 3 oraz 5 zamówienia) kosztorys powykonawczy; 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia wykonania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 6) protokoły odbioru robót zanikających; 7) „karta gwarancyjna” na dany obiekt. 14.2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 14.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 14.4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). 16. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.2 w trakcie realizacji zamówienia. 18. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.17 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 22. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - w zakresie części 1 zamówienia: 69 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100), - w zakresie części 2 zamówienia: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), - w zakresie części 3 zamówienia: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), - w zakresie części 4 zamówienia: 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), - w zakresie części 5 zamówienia: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 12.08.2019 r. do godz. 12:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 70 1240 1792 1111 0010 6680 9053 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie opisanej: Wadium - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna III oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia (powinna odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ), - termin ważności gwarancji/poręczenia (musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ), - zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt IV.1.2.8. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. IV.1.2.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 14. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, 2) kosztorys ofertowy, 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań – oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy), 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach