Przetargi.pl
Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z ulic miasta Bydgoszczy na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2018r

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z ulic miasta Bydgoszczy na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2018r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z ulic miasta Bydgoszczy na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2018r., w zakresie i na warunkach określonych w siwz wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3)zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale), na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego) 4) pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne), 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia. 7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ogłoszenia - składa dokument/y wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 10) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę: 1. stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014r, poz. 1502 ze zm.), w tym w szczególności czynności określonych w pkt. 5) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), lit. j), lit. k) oraz w pkt. 7) lit. a), lit. b), lit. c), lit. e) załącznika do siwz pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo, stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 2.dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt.1) czynności polegać będzie na: a) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym, b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt. III.2.1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w pkt. III.2.1) siwz) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia w terminie 7 dni: • wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt. III.2.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, • druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), • zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika wymiar czasu pracy). 3.uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach