Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 508 565 , fax. 566 486 447
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 508 565, fax. 566 486 447
  REGON: 572128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części: 1) część I zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, wyposażeniem dodatkowym (stacja, monitor, klawiatura i mysz z podkładką) oraz drukarką na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu; 2) część II zamówienia – dostawa pakietu Microsoft Office 2016 / Word, EXCEL, PowerPoint / w ramach programu ,,Aktywny samorząd” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”; 3) część III zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 1 skanera przenośnego, w ramach programu ,,Aktywny samorząd” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”; 4) część IV zamówienia – dostawa oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Client - przedłużenie 108 licencji na okres 25 miesięcy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu; 5) część V zamówienia – dostawa dwóch niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu; 6) część VI zamówienia – dostawa pięciu niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w ogólnych warunkach umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Ponadto Zamawiający informuje, że: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, zainstaluje i skonfiguruje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2) Dostarczenie, instalacja i konfiguracja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru. 4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia awarii (formularz zgłoszenia) oraz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 5) Po dostarczeniu sprzętu, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową. 6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia, zawierające co najmniej numery fabryczne tychże elementów. 8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczony sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, są fabrycznie nowe i nieużywane. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętów powystawowych. 9) Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. Rzeczywisty okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. 10) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu komputerowego. 11) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ. 12) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu komputerowego, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem dostarczonego sprzętu komputerowego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe dostarczone w ramach umowy, są wolne od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu komputerowego. 14) Gwarancja obejmuje wszystkie - wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania - usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie jego poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 15) Sposób zgłaszania nieprawidłowości działania sprzętu (awarii) zostanie określony przez Wykonawcę, który dostarczy dla Zamawiającego wraz ze sprzętem informacje dotyczące zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i zleceń serwisowych. 16) Zamawiający powinien mieć możliwość zgłaszania nieprawidłowego działania sprzętu (awarii) w godzinach pracy, od 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych powinny następować za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. 17) Rozpoczęcie naprawy powinno nastąpić w miejscu instalacji najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii (w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia), natomiast zakończenie naprawy - najdalej po 48 godzinach od zgłoszenia, z tym, że czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi po 3 bezskutecznych naprawach. 18) Podczas naprawy sprzętu komputerowego, Wykonawca zapewni nieodpłatnie sprawny sprzęt zastępczy. 19) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 tygodnie lub naprawa nastąpi po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. 20) W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże podzespół elektroniki uszkodzonego dysku twardego Wykonawcy. 21) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 22) W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia dostarczonego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaakceptowane ogólne warunki umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ); Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach