Przetargi.pl
Usuwanie awarii i wykonywanie robót remontowych w budynkach GTBS Sp. z o.o.

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 86300 Grudziądz, ul. Waryńskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 64 270 22 , fax. 56 64 270 22
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego 2
  86300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 64 270 22, fax. 56 64 270 22
  REGON: 87124511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbs-grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie awarii i wykonywanie robót remontowych w budynkach GTBS Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynkach administrowanych przez Grudziądzkie TBS Sp. z o.o. położonych w Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 108b, 108c, 108d, ul. Kulerskiego 4, ul. Solnej 9a, ul. Stachury 6 i 8, ul. Milczewskiego-Bruna 5 i 7, ul. Waryńskiego 2 ul. Żeromskiego 1; ul. Żeromskiego 3; ul. Żeromskiego 7; ul. Libelta 5, 5a; ul. Libelta 8, 8a-b; ul. Libelta 10, 10a; ul. Libelta 15; ul. Kwiatowa 3 robót polegających na: Część I – polegająca na wykonywaniu prac remontowo-konserwacyjnych i usuwaniu awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania – kod CPV 45330000-9, Część II – polegająca na wykonywaniu prac remontowo-konserwacyjnych i usuwaniu awarii w zakresie ogólno-budowanym – kod CPV 45211000-9, Część III – polegająca na wykonywaniu prac remontowo-konserwacyjnych i usuwaniu awarii w zakresie instalacji elektrycznej, domofonowej i odgromowej – kod CPV 50711000-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego: 1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy; 2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał lub wykonuje w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 50 000 zł brutto. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 1) co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki określone co do kompetencji lub uprawnień; 2) co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 3 SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy z zastrzeżeniem możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy tj. Wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy). 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA (Podstawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz.1126): 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 Ustawy): 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 5-7) - według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Dokumenty składane 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 2), Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jak w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach