Przetargi.pl
Przebudowę dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 910 700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 910 700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 92350910000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich robót, które określa dokumentacja wielobranżowa w zakresie przebudowy dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie opracowana przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie, w tym: projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr ZRID/1/2017 z dnia 20.04.2017 r. wydaną przez Starostę Nakielskiego, projekty wykonawcze, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2. Dołączone do postępowania przedmiary robót mają wyłącznie charakter poglądowy, pomocniczy i informacyjny i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmuje wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej oraz w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji, gdy określono znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, nazwy producentów, firm, bądź konkretne produkty lub w jakikolwiek inny sposób określono konkretny towar/produkt. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ, przy czym stwierdzenie czy oferta równoważna spełnia wymagania SIWZ należy do uprawnień zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), wymogi techniczne towaru wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Ilekroć niniejsza SIWZ opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest: 1) podać w ofercie nazwy i producentów przyjętych do wyceny i realizacji zamówienia oferowanych materiałów i urządzeń, 2) wykonawca winien przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały i urządzenia spełniają warunek równoważności, 5. W przypadku niewskazania przez wykonawcę w formularzu oferty, że zastosuje rozwiązania równoważne, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wykazanymi w SIWZ i jej załącznikach. 6. W przypadku użycia materiałów, urządzeń lub wyposażenia niezgodnych z dokumentacją projektową lub stwierdzenia przez zamawiającego, że zastosowane materiały, urządzenia lub wyposażenie nie spełniają w.w wymagań – wykonawca zobowiązany jest je zdemontować na swój koszt wszelkimi skutkami wynikającymi z tego faktu. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczyli osoby zatrudnione na umowę o pracę wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy przede wszystkich osób realizujących roboty ogólnobudowlane i budowlane (obsługa sprzętu operacyjnego, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osoby, która prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG zrealizuje zamówienie osobiście, osób pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót oraz osób nadzorujących;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 40 000,00 PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szubinie, nr konta 89 8164 0001 0000 0505 2000 0027, z adnotacją „wadium – numer sprawy ZP.271.17.2020 - Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie - Kserokopię przelewu, wpłaty wykonawca dołącza do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12 (BOK) lub dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1. pkt. 7b ustawy Pzp. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy (realne i rzeczywiste wykazanie, że będzie tym potencjałem dysponował) niezbędnych zasobów tych podmiotów w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (z wyjątkiem innych dokumentów składanych na wezwanie tj. KRS, CEIDG), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku wykonawców występujących wspólnie – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, przed otwarciem ofert. 5) WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach