Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990m

Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-182 Świekatowo, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 322 012 , fax. 523 322 012
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa
  ul. Dworcowa
  86-182 Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 322 012, fax. 523 322 012
  REGON: 92351073000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiekatowo.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990m. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świekatowo, w miejscowości Zalesie Królewskie. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1041C (działki nr 151 ark. 1, 219/1 ark. 2, 347/2 ark. 2, 382 ark. 2, obręb Zalesie Królewskie), a koniec na terenie działek nr 211/3 ark. 1 i 219/1 ark. 2, obręb Zalesie Królewskie. Długość projektowanej drogi wynosi 989,90 m (wg założonych kilometracji – oś 1 i 2). Budowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych). W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: - przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), - rozbiórka elementów dróg, - wycinka kolidujących drzew i krzewów, - usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów, - oczyszczenie istniejącego przepustu wraz z naprawą zarysowań i ubytków, naprawą ścianki czołowej oraz renowacją rowu na wlocie i wylocie, - przebudowa skrzyżowań z drogą powiatową nr 1041C, - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, - wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - zgodnie z wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tablica A.1), - ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna), - wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z betonowej kostki brukowej (kolor), - wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (kolor), - wykonanie przystanków autobusowych z peronami z betonowej kostki brukowej (szara), - wykonanie nawierzchni odcinków chodnika z betonowej kostki brukowej (szara), - wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym ustawienie stalowych barier ochronnych przy istniejącym przepuście, kompletnych progów zwalniających wyspowych, sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściu dla pieszych, radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości pojazdu), - poprawa oświetlenia drogowego poprzez ustawienie lamp hybrydowych zasilanych solarnie, - zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli telekomunikacyjnych oraz przewodów istniejącej sieci wodociągowej, - regulacja istniejących zaworów i studni, - renowacja rowów przydrożnych, - wykonanie robót wykończeniowych, - inwentaryzacja powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach