Przetargi.pl
Przebudowa żłobka w Redzikowie

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54 , fax. 598 429 254
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax. 598 429 254
  REGON: 55137800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaslupsk.pl/zamowienia.dhtml

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa żłobka w Redzikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Ogólny zakres prac budowlano-konstrukcyjnych w istniejącym budynku będą wchodzić: Opis architektoniczno – funkcjonalny Teren lokalizacji przebudowywanego obiektu znajduje się w obrębie działki nr 43/38 położonej w miejscowości Redzikowo (gm. Słupsk). Klasyfikacja obiektu. 3.2. Projektuje się obiekt użyteczności publicznej o funkcji oświatowej (usługi oświaty). 3.3. Opis ogólny. Istniejący budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. Projekt przewiduje zachowanie tego stanu. Jednak z uwagi na niewykorzystywanie pomieszczeń w części piwnicznej projekt przewiduje zamurowanie wejścia do pomieszczeń po byłym schronie. Pozostawia się w użytkowaniu części piwnicznej pomieszczenie węzła C.O. powiększone o sąsiadujące pomieszczenie oraz korytarz komunikacyjny. Elementy architektury budynku nawiązują do pierwotnego projektu architektonicznego obiektu. Nowe rozwiązania architektoniczne korelują z istniejącą bryła. Bryła budynku zwarta, dach wielospadowy na przeważającej powierzchni i jednospadowy nad skrzydłem zachodnim – wynika to z pierwotnego układu – kąt nachylenia około 10%. Jedynie dach jednospadowy około 2 %. W projektowanym obiekcie zastosowano szereg współczesnych rozwiązań technicznych wpływających na poziom energooszczędności budynku, m.in.: • zwiększono izolacyjność termiczną przegród budowlanych przez zastosowanie powiększonych warstw materiałów izolacyjnych oraz likwidację mostków cieplnych, • zastosowano drzwi zewnętrzne i okna o bardzo niskim współczynniku przenikalności cieplej wyposażone częściowo w rolety zewnętrzne, • budynek wyposażono w instalację fotowoltaiczną, • zastosowano energooszczędne oświetlenie w oparciu o oprawy LED i świetlówkowe. 3.4. Ogólny opis funkcjonalny W projektowanym budynku projektuje się dwa oddziały żłobkowe wraz z niezbędnym zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi. Z uwagi na to, iż budynek jest obiektem istniejącym, projektowane doświetlenie światłem słonecznym pomieszczeń sal przeznaczonych na pobyt dzieci zostało nakierowane na wystawę południową z zachowaniem przewidzianego prawem nasłonecznienia pomieszczeń żłobka – czas nasłonecznienia wynosi co najmniej 3 godziny w dniach równonocny (21 marca i 21 września) w godzinach od 8.00 do 16.00. 3.3.3 Rozwiązania projektowe zakłada żywienie w oparciu o dostawy z firm cateringowych. Nie przewiduje się gotowania posiłków w projektowanym budynku. 3.5. Łącznie w budynku przewiduje się przebywanie (jeśli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie): a. dwóch grup żłobkowych w po 19 dzieci - łącznie 38 dzieci + niezbędny personel ( min. 2 osoby na grupę), b. personel administracyjno - biurowy - 2 osoby, c. personel obsługi gastronomicznej – 2 osoby, d. personel porządkowy i techniczny – wg zapotrzebowania i przyjętego sposobu obsługi. Uwaga! Ilość osób personelu podaję się orientacyjnie jako minimalny rząd wielkości. Rzeczywista liczba osób zatrudnionych będzie wynikała ze struktury wiekowej grup dzieci oraz faktycznego zapotrzebowania na personel obsługujący obiekt. 3.6. 3W skład każdego oddziału żłobkowego wchodzi sala przedszkolna (o powierzchniach 51.20 m2 i 51.20 m2), sanitariaty oraz magazynek podręczny. 3.7. Minimalna powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt dzieci w żłobku (przy grupach 19-osobowych) wynosi 51.0 m2, co zostało spełnione w projektowanym obiekcie. Przy przewidywanym pobycie dzieci w żłobku do 5 godzin dziennie możliwe jest przyjęcie w dwóch grupach 22-osobowych. 3.8. Przebudowywany budynek przedszkola podzielono na trzy główne moduły funkcjonalne: • część żłobkową, • część socjalno-biurową, • część zaplecza kuchennego. W części żłobkowej zlokalizowano: • komunikację ogólną (wiatrołap, hol) • szatnię dla dzieci, • pomieszczenie porządkowe, • dwa pomieszczenia pobytu dla wraz z sanitariatami i magazynkami podręcznymi, • taras wypoczynkowy (na tarasie należy wygrodzić mobilnymi barierkami przewidziane miejsce zabaw dla dzieci oraz zapewnić bezpieczną nawierzchnię tego miejsca, np. maty gumowe). 3.9. W części socjalno-biurowej znajdują się: • toaleta ogólnodostępna ( przeznaczone dla osób z dysfunkcjami), • pomieszczenie magazynowe związane z funkcja podstawową żłobka, • gabinet dyrektora, • pokój socjalny, • komunikację (korytarz), W części zaplecza kuchennego zaprojektowano: • komunikację (korytarz), • szatnię personelu z sanitariatem, • przygotowalnię posiłków (dostarczonych przez firmę cateringową), • rozdzielnię (ze stanowiskiem do mycia wózków), • zmywalnię, • pomieszczenie porządkowe, Dodatkowo w budynku zlokalizowano: • pomieszczenie techniczne (węzeł C.O.) - piwnice, • komunikację (korytarz, schody wewnętrzne) - piwnice, • wózkownia, 3.10. Ogólne dane liczbowe Dane ilościowe Ilość kondygnacji nadziemnych 1 Ilość kondygnacji podziemnych 1 3.11. Dane gabarytowe Długość obiektu (maksymalna) 34.56 m Szerokość obiektu (maksymalna) – elewacja frontowa 17.24 m Wysokość obiektu (maksymalna) 4.21 m 3.12. Kubatura budynku ok. 2530 m3 3.13. Dane powierzchniowe - Powierzchnia zabudowy 494.23 m2 Powierzchnia ramp, schodów i podestów zewnętrznych 126.25 m2 - Powierzchnia całkowita 700.96 m2 - Powierzchnia usługowa (pomieszczenia techniczne) 39.63 m2 Powierzchnia ruchu (korytarze ogólnodostępne, wiatrołapy) 96.97 m2 Powierzchnia uŜytkowa (wraz z pomieszczeniami pomocniczymi) 285.85 m2 - Powierzchnia netto (suma powierzchni usługowej, powierzchni ruchu, powierzchni użytkowej pomocniczej, powierzchni użytkowej podstawowej) 422.45 m2 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich temperatur w wybudowanych obiektach nie mniejszej niż 14°C, stosownie do panujących warunków klimatycznych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Rozliczenie energii i wszelkich mediów stanowi własny koszt wykonawcy w trakcie realizacji zadania do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tys. złotych 00/100). 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). 14.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr 77 9315 0004 0050 3934 2000 0020. 14.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 14.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 14.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. 14.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.14. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do ofert należy dołączyć formularz ofertowy, załączniki wymienione w SIWZ. pełnomocnictwa jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 9.2. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach