Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

Powiat Tczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 734 800
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tczewski
  ul. Piaskowa 2
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587 734 800
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”. 2.2 Zakres prac obejmuje między innymi:  roboty rozbiórkowe i demontażowe,  docieplenie ścian zewnętrznych (w tym części poniżej gruntu, wraz z odpowiednią izolacją przeciwwilgociową),  docieplenie stropu/dachu budynku i łącznika,  wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  likwidację krat okiennych i zastąpienie ich folią antywłamaniową,  wykonanie opaski wokół budynku,  wykonanie nowego orynnowania wraz z rurami spustowymi,  wykonanie skrzynek lęgowych dla nietoperzy,  wymiana oświetlenia wewnętrznego na typu LED z okablowaniem,  wymiana instalacji odgromowej,  wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami,  montaż wentylacji mechanicznej wraz z instalacją ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych;  wymiana węzła cieplnego trzyfunkcyjnego (c.o., c.w.u. c.t.) z pełnym opomiarowaniem, sterowaniem i automatyką (ciepło jest dostarczane do budynku z miejscowego GPEC a węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego);  rozbudowa instalacji elektrycznej związana z montażem wentylacji mechanicznej i nowym węzłem cieplnym. 2.3 Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w trakcie budowy, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). 2.4 Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze oświatowym, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością przerwania robót na wniosek użytkownika obiektu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia egzaminów lub innymi uzasadnionymi powodami, których na dzień zawarcia niniejszej umowy żadna ze stron umowy ani użytkownik obiektu nie mogli przewidzieć. Użytkownik obiektu został zobowiązany przez Zamawiającego do maksymalnego ograniczenia takich przypadków. W razie ich wystąpienia, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo przedłużenia terminu umowy o długość przestoju, a podstawą do tego przedłużenia będzie spisany odpowiedni protokół konieczności przedłużenia terminu, podpisany przez Wykonawcę, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika, zawierający uzasadnienie wprowadzenia przestoju, okres przestoju i uzasadnienie niemożliwości przewidzenia tego przestoju w dniu zawarcia niniejszej umowy. 2.5 Informujemy, że zgodnie z nasza wiedzą, w dniach od 2 lipca do 7 lipca br., planowane jest przeprowadzenie egzaminów zawodowych w pomieszczeniu pracowni fryzjerskiej (pom. nr 26) i pomieszczeniu warsztatu samochodowego (pom. nr 11). 2.6 Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót wewnątrz budynku mających negatywny wpływ na prowadzenie zajęć do dnia 31 sierpnia 2020 r. 2.7 Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 1) Dokumentację projektową pn. ”Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10”, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 2) Wytyczne prowadzenia prac przedłożone przez Zarządcę budynku; 3) Inwentaryzację ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie wraz z propozycją rekompensaty utraconych siedlisk. Ww dokumenty stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 2.9 Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2.10 W związku z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy oraz faktem załączenia do SIWZ dokumentacji, stanowiącej Załącznik nr 5, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych, a takim odniesieniom towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca natomiast zobowiązany będzie do zastosowania rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, przy czym rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie rozwiązań nie gorszych niż rozwiązania, które są opisane przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych musi gwarantować konkretne rozwiązania, które wskazuje dokumentacja projektowa, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. Załączona wraz z SIWZ dokumentacja projektowa zawiera stosowne dokumenty pn. „tabela elementów równoważnych”. 2.11 W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym, Zamawiający informuje, że przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową, należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. 2.12 Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zawartych w projekcie, zarówno przedstawionych w formie rysunków, jak i w części opisowej. Należy to rozumieć w taki sposób, że jeśli nawet jakaś uwaga zawierająca polecenie wykonania określonego zakresu robót budowlanych została zapisana w części opisowej projektu, a nie ma odzwierciedlenia na rysunku bądź w przedmiarze robót – to obowiązkiem Wykonawcy będzie jej wykonanie. 2.13 W celu złożenia prawidłowej oferty, Wykonawca powinien uwzględnić dane zawarte w SIWZ w dokumentacji, kolejno według stopnia ważności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB oraz pozostałe. 2.14 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych dla prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane, w uzgodnieniu z Wykonawcą. 2.16 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłoży kosztorys ofertowy, który zostanie zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski, po jego wyłonieniu w drodze odrębnego przetargu nieograniczonego. Kosztorys ten będzie używany w celach rozliczeniowych w przypadkach: a) odstąpienia od umowy; b) konieczności zaniechania realizacji części robót objętych zamówieniem; c) konieczności zastosowania robót zamiennych; d) sprawdzenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie zakresu prac w ramach podwykonawstwa. UWAGI: 1. Kosztorys ofertowy musi rozgraniczać zakres prac planowanych do wykonywania przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli w trakcie realizacji robót budowlanych okaże się, że kosztorys ofertowy jest zbyt mało precyzyjny do rozliczania robót zleconych podwykonawcom (dotyczy podwykonawców, wyłonionych w trakcie realizacji robót budowlanych) lub do innych celów wyznaczonych przez którąkolwiek ze stron, obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie doprecyzowanie kosztorysu ofertowego bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. Kosztorys ofertowy ma być szczegółowy i uwzględniać wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia. Kosztorys musi zawierać co najmniej stronę tytułową z podpisem sporządzającego, książkę przedmiarów, ceny jednostkowe oraz tabelę elementów scalonych. 3. Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego, musi być tożsama z ryczałtową ceną ofertową podaną w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 2.17 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.17.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej: 750.000,00 PLN (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy), 2.17.2 Zgodnie z pkt 14.4.2 SIWZ, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na wymaganą kwotę. 2.18 INFORMACJA O GWARANCJACH: 2.18.1 Wykonawca udzieli gwarancji jakości w miesiącach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 m-cy. 2.18.2 Zamawiający określa maksymalną długość okresu gwarancji na 180 m-cy. 2.18.3 Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo określone w Rozdziale 13 niniejszej SIWZ. Nie wskazanie wymaganego okresu w ogóle, będzie przez Zamawiającego przyjmowane tak, jakby Wykonawca zaoferował minimalny, to jest 60 m-czny okres gwarancji. Natomiast zadeklarowanie okresu krótszego niż 60 m-cy będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, to jest z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. W celu uniknięcia stosowania przez Wykonawców nadmiernego wydłużania zadeklarowanej długości gwarancji jakości, Zamawiający określa maksymalną długość na „180” m-cy. Każde zadeklarowanie długości gwarancji ponad ww. wartość, będzie przez Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca zadeklarował „180” m-cy. 2.19 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.19.1 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2.19.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy – o ile są już znane. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót. 2.19.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.19.4 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2.19.5 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.19.6 Zamawiający w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy) określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełnienie których spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 2.20 Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, przy następujących założeniach: 2.20.1 zamówienia będą polegały na wykonaniu podobnych prac/czynności, jak w zamówieniu podstawowym; 2.20.2 realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia; 2.20.3 zostaną udzielone Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przynajmniej poniższych warunków: • dotychczas realizował roboty budowlane w terminie i z należytą starannością, • zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego, • zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy oraz w wyniku przeprowadzonych z Zamawiającym negocjacji uzgodni wynagrodzenie, termin wykonania bądź inne warunki zamówienia; 2.20.4 przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych zostanie ustalona biorąc pod uwagę zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen (stawek) zaoferowanych dla zamówienia podstawowego, jednakże wartość ta nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2.21 Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących następujące czynności związane z robotami remontowo-budowlanymi, gdyż ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.):  montaż izolacji cieplnej  tynkowanie  roboty elektryczne  roboty branży sanitarnej  roboty w zakresie stolarki budowlanej  roboty wykończeniowe  roboty dekarskie UWAGI: 1. W zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający zastrzega, iż przewiduje nałożenie kar umownych w przypadku nie stosowania się do obowiązku wynikającego z zapisów ww. artykułu, a także skierowanie wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. 2. Zamawiający informuje, że notoryczne uchylanie się Wykonawcy od obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę będzie skutkowało odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 8.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 8.3.1 pieniądzu, 8.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.3.3 gwarancjach bankowych, 8.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 8.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A.: 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.9.2020” W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 8.3 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinno znaleźć się, co następuje: 1) treść art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego, 2) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, 3) gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty. Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy. 8.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 8.4 SIWZ. 8.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 lub 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach