Przetargi.pl
Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w formule "zaprojektuj i wybuduj"

INWESTYCJE GMINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 83-322 Stężyca, Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 684-62-25
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INWESTYCJE GMINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Jana III Sobieskiego 31
  83-322 Stężyca, woj. pomorskie
  tel. 58 684-62-25
  REGON: 38560307100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inwestycjegminne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowego skrzydła szkoły, połączenie go z istniejącym budynkiem, częściowa zmiana zagospodarowania terenu oraz odnowienie – malowanie elewacji istniejącego budynku szkoły. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie kompletu uzgodnień, pozwolenia na budowę oraz wykonanie budynku wraz z wyposażeniem, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na warunkach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składane wraz z ofertą: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument potwierdzający wniesienie wadium: w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych pkt. 8.1. ppkt 2)-5) SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ponadto ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowa instrukcja dot. składania dokumentów zawarta jest w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach