Przetargi.pl
Przebudowa zjazdu z ul. Rybnickiej (DW 935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi w Raciborzu

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 550 710 , fax. 327 550 725
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6
  47400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 327 550 710, fax. 327 550 725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zjazdu z ul. Rybnickiej (DW 935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zjazdu z ul. Rybnickiej (DW 935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi w Raciborzu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty rozbiórkowe elementów drogi m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej; b) konstrukcja jezdni zjazdu (warstwa ścieralna SMA 11S – 4 cm, warstwa wiążąca AC 11W – 8 cm, podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P – 16 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm – 20 cm, stabilizacja podłoża cementem – 20 cm); c) konstrukcja jezdni ulic Ciemięgi i Mikołowskiej (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 7 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm – 20 cm, stabilizacja podłoża cementem – 20 cm); d) konstrukcja pierścienia manewrowego (warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – 10 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm – 20 cm, stabilizacja podłoża cementem – 20 cm); konstrukcja wjazdu do posesji (warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – 8 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm – 20 cm, stabilizacja podłoża cementem – 20 cm). 3. Podstawowe dane techniczne: 3.1. zjazd publiczny z ul. Rybnickiej (DW 935) a) długość zjazdu publicznego 3,20 m, b) szerokość jezdni 6,00 m, c) powierzchnia jezdni 30,00 m², 3.2. ulice Ciemięgi i Mikołowska a) długość i szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym– etap I, b) powierzchnia jezdni z asfaltobetonu 994,90 m2, c) powierzchnia pierścienia najazdowego z kostki bet. 10,70 m2, d) powierzchnia zjazdu do posesji z kostki bet. 8,50 m2. e) krawężniki betonowe z oporem 463.65 mb f) przebudowa ogrodzenia 39,30 m2 g) organizacja ruchu 1 tablica. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ – Dokumentacja Projektowa (Przedmiar Robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót). 5. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach