Przetargi.pl
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Szpital Specjalistyczny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 41902 Bytom, ul. Żeromskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3963266, 3863332 , fax. 322 816 765
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 1
  ul. Żeromskiego 7
  41902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3963266, 3863332, fax. 322 816 765
  REGON: 27023584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital1.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu szczegółowo określonych w załącznikach od 1 do 14 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające dopuszczenie oferowanego asortymentu do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) – załącznik nr 19 do specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z właściwym rejestrem. Należy dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach