Przetargi.pl
Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju – Etap I

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie Zdrój, 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4763736, 504 445 690 , fax. 32 4763736
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.
  1 Maja 15
  44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 4763736, 504 445 690, fax. 32 4763736
  REGON: 27367342800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, o pięciu kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. Budynek składa się z 27 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1819,20m2 w stanie technicznym i eksploatacyjnym „pod klucz" oraz 27 miejsc postojowych. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie terenu (chodniki, oświetlenie terenu, zieleń, elementy małej architektury), jak również wykonanie przekładek kolidujących sieci infrastruktury technicznej oraz sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej poza wykonaniem okablowania wewnątrz budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 11-14 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 4. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przekazem na konto w Banku Spółdzielczym nr 18 8470 0001 2001 0026 9595 0002 w tytule przelewu wpisując nazwę zamówienia "wadium w przetargu nieograniczonym – zamówienie nr ZP/2/2017". Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego wykonawca winien dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (w godzinach urzędowania).a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ 9. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne zestawienie. 3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo– finansowy – załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden harmonogram. 4) Wykaz dostawców i wytwórców wybranych materiałów i urządzeń, które zostaną zastosowane przy realizacji zamówienia w oparciu o dostawy producentów –załącznik nr 9, w tym określające elementy równoważne, o których mowa w Uwadze 4 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wykaz. 5) Kosztorysy ofertowe, przy czym dopuszcza się załączenie kosztorysów w formie uproszczonej zawierających podstawę wyceny, opis pozycji, jednostkę obmiarową, ilość i cenę jednostkową, wartość pozycji, tabelę elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, łączną cenę netto, podatek VAT, łączną cenę brutto, a także zestawienie kosztorysów ofertowych zawierających ceny brutto. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden komplet kosztorysów i jedno zestawienie kosztorysów. 6) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach