Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA

Gmina Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3518016 w. 29 , fax. 183 540 310
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sękowa
  Sękowa 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3518016 w. 29, fax. 183 540 310
  REGON: 49189268200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sekowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Męcinie Wielkiej na Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych dla mieszkańców Gminy Sękowa w budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną na dz. nr 151 w Męcinie Wielkiej, w gminie Sękowa. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uniwersytet Seniora” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu umowy określa poniższa dokumentacja: 1) Projekt architektoniczno - budowlany – zał. nr 1 do umowy, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do umowy, 3) Decyzja nr 932/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę – zał. nr 3 do umowy. 3. Opis realizacji przedmiotu umowy stanowi także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z postępowania na podstawie którego zawarto niniejszą umowę wraz z ewentualnymi udzielonymi w postępowaniu wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ – zał. nr 4 do umowy. 4. Przedmiar robót – zał. nr 5 do umowy, stanowi element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będzie podstawą do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach