Przetargi.pl
Środki ochrony indywidualnej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, Prądnicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122549410 , fax. 122549430
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
  Prądnicka 76
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122549410, fax. 122549430
  REGON: 00029739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-krakow; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środki ochrony indywidualnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w zakresie realizacji przez Zamawiającego Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0108/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Środki ochrony indywidulanej – zgodnie z podziałem zamówienia na części, od 1 – 7 części (szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia w załącznikach 1 – 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części przedmiotu zamówienia, od jednej do siedmiu. Cześć I: Kombinezon ochronny pełny (L – 400 szt., M – 350 szt.) Cześć II: Fartuch jednorazowy – 3000 szt. Cześć III: Rękawiczki długie (S, M, L) – 750 kpl. Cześć IV: Rękawiczki nitrylowe jednorazowe (S, M, L) – 10 000 kpl. Cześć V: Gogle szczelne - 750 szt. Cześć VI: Osłony na obuwie kat. 3 - 750 kpl. Cześć VII: Przyłbice – 500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113410-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach