Przetargi.pl
Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu

Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5462211 , fax. 65 5462211
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
  Rynek 17
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5462211, fax. 65 5462211
  REGON: 41110152700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatrawicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy przebudowy zaplecza sali gimnastycznej w etapie pierwszym: 1) Roboty budowlane - roboty murowe parteru, rozbiórka posadzki parteru, roboty rozbiórkowe w części socjalnej, tynki, okładziny, malowanie, roboty budowlane - stolarka, roboty budowlane - tynki, okładziny, malowanie, roboty budowlane - posadzki parter. 2) Roboty sanitarne - roboty demontażowe i przygotowawcze, kanalizacja sanitarna - montaż, instalacja wody - montaż, instalacja centralnego ogrzewania - montaż. 3) Roboty elektryczne - prace demontażowe, wykonanie instalacji elektrycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: 1) projekcie budowlanym, 2) przedmiarze robót branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej , 3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota 4 000.00 zł w formie i na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Oferta Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach