Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 897 412 874
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 897 412 874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, gazociąg), elektroenergetycznej (przebudowa kolizji, budowa oświetlenia drogowego), telekomunikacyjnej polegające na przebudowie z rozbudową skrzyżowania drogi gminnej (ul. Żołnierska) z drogą krajową nr 16 (ul. Wojska Polskiego) w Mrągowie. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową. 3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik od SIWZ. II. Zakres zamówienia 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ul. Żołnierskiej w Mrągowie na odcinku od km 0+000 do km 0+053,5: A. Branża drogowa: wykonanie robot rozbiórkowych, wycinka 4 szt. drzew i 65 m2 zakrzaczeń, korytowanie z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (beton asfaltowy), chodników i wjazdów (betonowa kostka brukowa), wykonanie ścianek oporowych, humusowanie z obsianiem trawą pobocza i skarp, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego B. Kanalizacja deszczowa: przełączenie istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej KD400 odprowadzającego wody opadowe z ul. Plutonowej do kolektora KD900 w ul. Żołnierskiej poprzez zabudowę studni betonowej DN 2000 na istniejącym kolektorze, odprowadzenie wód opadowych z ul. Żołnierskiej do istniejącego kolektora dn800 poprzez nowe wpusty deszczowe i nowe przykanaliki dn160 włączone do istniejących studni, usunięcie nieczynnego kolektora KD400 w ul. Żołnierskiej C. Kanalizacja sanitarna: budowa sieci z rur PVC kielichowych, kanałowych, gładkich, klasy S o ściance z rdzeniem spienionym o przekroju dn200, dn250 od studni KS2 do studni tymczasowej PCV dn400/200, przełączenie istniejącego kolektora dn250 do projektowanej sieci poprzez budowę odcinka KS ist-KS1-KS2, usunięcie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni o rzędnej 130,04/128,94 do granicy etapu nr 1 i nr 2 D. Wodociąg: budowa nowego wodociągu z rur PE fi 110 na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy etapu nr 1 i nr 2 E. Branża teletechniczna: przebudowa kolizji telekomunikacyjnych obejmująca przebudowę odcinków linii optycznej, przebudowa odcinków linii rozdzielczej miedzianej, przełączenie elementów sieci, budowę kanalizacji telekomunikacyjnej budowę studni kablowej, zabezpieczenie odcinków kanalizacji pod ciągami jezdnymi, likwidacja kolidujacych elementów i odcinków infrastruktury telekomunikacyjnej F. Branża elektroenergetyczna: zabezpieczenie istniejącego światłowodu (własność Energa Operator) rurą osłonową dwudzielną Arot dł 7 m, ułożenie pod przebudowywanym skrzyżowaniem rury osłonowej SRS dł 15 m pod projektowaną linię kablową G. Oświetlenie drogowe: demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, budowa linii kablowej 0,4 kV około 85 m, z tego 12 m w rurze osłonowej, montaż 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED H. Branża gazowa: wykonanie gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 (odcinek G1G2) w rurze przepustowej stalowej dn150 długości 20 m przeciskiem, częściowo w pasie drogi krajowej nr 16, wykonanie gazociągu PE dn 90 (odcinek G2G3) w rurze przepustowej PE dn 150, długości 6,5m przeciskiem, likwidacja istniejącego gazociągu UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia placu budowy oraz koordynacji terminu realizacji prac związanych z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze ZWiK sp. z o.o. w Mrągowie w celu umożliwienia ZWiK sp z o.o. wykonania odcinków kanalizacji sanitarnej (KS-KS1) i wodociągu (W-W1) pod droga krajową nr 16, 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty: a. Dokumentacja projektowa (określająca standardy jakościowe) obejmująca: Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej z kanalizacją deszczową – TOM I, Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej –sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej – TOM II, Projekt budowlano-wykonawczy branży telekomunikacyjnej – TOM III, Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznej) – TOM IV, Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej (budowa sieci oświetlenia drogowego) – TOM V, Projekt budowlano-wykonawczy gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 125 i gazociąg niskiego ciśnienia PE dn90, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wyżej wymienionych branż, Projekt stałej organizacji ruchu a) przedmiar robót- szczegółowe zestawienie robót b) obowiązujące warunki techniczne, normy. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest dokumentacja techniczna. W następnej kolejności należy opierać się na przedmiarze- zestawieniu robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. 3. Wykonawca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust 1A-1H niniejszej SIWZ z wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz osoby prowadzącej prace konserwatorskie. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 7.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 7.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 7.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 7.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XIV SIWZ (dotyczy to każdej formy wadium, w przypadku formy pieniężnej przelew musi być wykonany w takim terminie aby wadium było zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235. Za termin wniesienia wadium uznaje się zaksięgowanie wpłaty na rachunku Zamawiającego. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 4. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy załączyć w oryginale do oferty. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, w ich treści musi być określone, że: „gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie” i musi obejmować okres związania ofertą – art. 85 ustawy Pzp). 6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.1. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, 1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 1. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: 1.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach