Przetargi.pl
Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zgodnie z dokumentacją projektową

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, Reymonta
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01, , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  Reymonta 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, , fax. 077 453-61-06
  REGON: 64013600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zgodnie z dokumentacją projektową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót jest następujący: 1) Wykonanie szybu pod dźwig osobowy o konstrukcji żelbetowo-stalowej, posadowionego na żelbetowym fundamencie, zamkniętego dachem. 2) Roboty ogólnobudowlane: zabezpieczające, rozbiórkowe i demontażowe, żelbetowe, konstrukcji stalowej, murarskie, montaż ścianek z K-G oraz roboty wykończeniowe izolacyjne, tynkarskie, posadzkarskie, okładzinowe, malarskie, ślusarskie, dekarskie i elewacyjne, 3) Demontaż i montaż instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej, 4) Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego przystosowanego do przewozu łóżek szpitalnych, pacjentów i osób niepełnosprawnych o udźwigu 1600 kg, 5) Uruchomienie windy i jej odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego, 6) Nieodpłatne wykonanie przez cały okres gwarancji jakiej Wykonawca udzieli na urządzenie dźwigowe obowiązkowych przeglądów i konserwacji dźwigu zgodnie z DTR i wymaganiami producenta urządzenia oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymaganiami dotyczącymi urządzeń podlegającymi kontroli UDT, 7) Wywóz gruzu i złomu na wysypisko śmieci oraz uporządkowanie terenu robót. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączonej dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach