Przetargi.pl
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w istniejącym szybie budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dźwigu osobowego w istniejącym szybie budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w istniejącym szybie budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a”. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: dostawę kompletnego, fabrycznie nowego dźwigu osobowego, montaż w istniejącym szybie dźwigu osobowego oraz wykonanie instalacji zasilania elektrycznego. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego” stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w Budynku, w którym trwa wykonywanie robót budowlanych – remontowych, objętych decyzją o pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 364/18 z dnia 08.05.2018 dotycząca przebudowy i remontu budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a, która również obejmuje realizację przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót budowlanych oraz parametry techniczne dźwigu osobowego i instalacji zasilania elektrycznego, określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zestawienia wymaganych parametrów techniczno-jakościowych dźwigu osobowego, i obejmują między innymi następujący zakres: a) Wskazanie Zamawiającemu, oraz Kierownikowi Budowy, w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy, norm i parametrów technicznych budowlanych dla istniejącego szybu dźwigu osobowego, w celu wykonania niezbędnych robót w tym szybie przez Wykonawcę robót remontowych, w celu dostosowania szybu do montażu oferowanego dźwigu osobowego; b) Udział, na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego w odbiorze wykonanego szybu, przed montażem dźwigu osobowego. c) niezbędne wykucia i przebicia przy montażu dźwigu osobowego; d) wykonanie podkuć dla obwodów instalacji zasilania elektrycznego, oświetlenia i sterowania dźwigu osobowego; e) wykonanie między innymi niezbędnych: instalacji (elektrycznych wraz z dokumentacją projektową: od istniejącej tablicy T31 do maszynowni dźwigu osobowego z dostarczeniem i zamontowaniem tablicy wstępnej TWZ, wykonanie wraz z dokumentacją projektową w szybie stałego oświetlenia elektrycznego dającego natężenie nie mniejsze niż 50 luksów w odległości 1 m nad dachem kabiny i wykonaniem obwodu gniazda 230VAC w podszybiu, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z protokołami badań i sprawdzeń montażu obwodów i instalacji zasilania, oświetlenia i sterowania dźwigu osobowego, f) montażu prowadnic; g) dostawa kompletnego dźwigu osobowego na teren budowy wraz z rozładunkiem; h) montaż i uruchomienie dźwigu osobowego. Dźwig osobowy winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami określającymi ich pracę wraz z dołączonymi dokumentami i dokumentacją eksploatacyjną potrzebną do uzyskania decyzji o dopuszczeniu dźwigu osobowego do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem Zamawiającego jest aby: sterowanie, kasety wezwań, panel dyspozycji, drzwi kabinowe i szybowe, kabina wraz z ramą kabinową, rama przeciwwagi, posadowienie wciągarki oraz obciążka ogranicznika prędkości muszą pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie również do: a) skompletowania i przekazania Zamawiającemu oraz właściwym organom pełnej dokumentacji budowlanej oraz techniczno-użytkowej dźwigu osobowego; b) doprowadzenia do odbioru dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego w tym poniesienia kosztów opłaty za odbiór przez UDT; c) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Sądu Okręgowego w Opolu w zakresie podstawowej obsługi dźwigu osobowego najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy; d) napraw i serwisów dźwigu osobowego oraz wykonania głównej konserwacji co sześć miesięcy, w okresie gwarancji (z wyłączeniem comiesięcznej konserwacji bezpiecznego użytkowania dźwigu osobowego oraz usług pogotowia dźwigowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1.1. SIWZ. 2. Wysokość wadium wynosi: 5 000,00 zł; 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U.2019.310 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP, każdy Wykonawca złoży Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy – Grupa kapitałowa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22a ust. 1 PZP polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, to wykonawca składa wraz z ofertą w formie oryginału Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, na zasadach określonych w art. 22a PZP do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób i czas trwania wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3.1. SIWZ także w odniesieniu do tych podmiotów. 3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz oferty. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36 ust. 1 PZP). Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w Formularzu oferty nazwy (firmy) innych podmiotów (podwykonawców), na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP. 2) wypełnione Oświadczenie; 3) wypełnione Zestawienie parametrów techniczno–jakościowych dźwigu osobowego; 4) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do rep rrezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 6) dokument świadczący o wniesieniu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach