Przetargi.pl
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej piekarni na budynek biurowy

Gmina Brzeg Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 56120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 51 17 , fax. 71 319 56 83
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg Dolny
  ul. Kolejowa 29
  56120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 51 17, fax. 71 319 56 83
  REGON: 93193493400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej piekarni na budynek biurowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku byłej piekarni na budynek biurowo-socjalny. Powierzchnia zabudowy budynkiem i rampą - 749 m2, kubatura - 3488 m3 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) prace wyburzeniowe; 2) prace murarskie; 3) prace tynkarskie; 4) prace wykończeniowe zgodnie z kartami robót wykończeniowych pomieszczeń zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 5) prace dociepleniowe; 6) prace instalacyjne: wodociągowa, sanitarna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, gazowa, elektryczna, odgromowa; 7) prace związane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Przed złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej. 5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 6. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalny okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad. 7. Okres gwarancji (rękojmi) będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 18 SIWZ. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: – wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi oraz operatorów sprzętu; 2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: – dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Dotyczy to także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany, w terminie 5 dni, do przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający nie może zwracać się ze wskazanym żądaniem częściej niż 1 raz w miesiącu. – Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę); 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a: –Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia określonych osób, również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach